Реалізація міжпредметних зв'язків у навчанні інформатики учнів профільної школ

dc.contributor.authorДубовик, Т. В.
dc.date.accessioned2023-04-20T10:05:00Z
dc.date.available2023-04-20T10:05:00Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі визначено особливості шкільного курсу інформатики у старшій (профільній) школі, зміст та специфіку міжпредметних зв’язків в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти. Розкрито зміст функцій міжпредметних зв’язків у навчанні школярів інформатики. Розглянуто окремі види міжпредметних зв’язків, визначено переваги систематичної реалізації міжпредметних зв’язків у шкільному навчанні, встановлено специфіку міжпредметних зв’язків інформатики з іншими дисциплінами. Розроблено комплект завдань міжпредметного змісту до навчання таких змістових ліній курсу: «Інформаційні технології в суспільстві», «Моделі і моделювання», «Аналіз та візуалізація даних». Запропоновано набір завдань міжпредметного змісту у навчанні вибіркових модулів. Іn the qualification work, the features of the school computer science course in the senior (professional) school, the content and specificity of intersubject connections in the educational process of general secondary education institutions are defined. The content of the functions of interdisciplinary connections in the education of computer science students is revealed. Some types of interdisciplinary connections are considered, the advantages of systematic implementation of interdisciplinary connections in school education are determined, the specifics of interdisciplinary connections of informatics with other disciplines are established. A set of tasks of interdisciplinary content has been developed for teaching the following content lines of the course: "Information technologies in society", "Models and modeling", "Analysis and visualization of data". A set of tasks of interdisciplinary content in the study of optional modules is proposed.
dc.identifier.citationДубовик Т. В. Реалізація міжпредметних зв'язків у навчанні інформатики учнів профільної школи : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Інформатика) / Т. В. Дубовик ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. інформатики. – Харків, 2022. – 66 с. : дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/10898
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectінформатика
dc.subjectстарша школа
dc.subjectміжпредметні зв'язки
dc.subjectcomputer science
dc.subjectsenior school
dc.subjectinterdisciplinary connections
dc.titleРеалізація міжпредметних зв'язків у навчанні інформатики учнів профільної школ
dc.title.alternativeImplementation of interdisciplinary connections in the teaching of informatics for students of a specialized school
dc.typeOther
Файли
Колекції