Реалізація міжпредметних зв'язків у навчанні інформатики учнів профільної школ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі визначено особливості шкільного курсу інформатики у старшій (профільній) школі, зміст та специфіку міжпредметних зв’язків в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти. Розкрито зміст функцій міжпредметних зв’язків у навчанні школярів інформатики. Розглянуто окремі види міжпредметних зв’язків, визначено переваги систематичної реалізації міжпредметних зв’язків у шкільному навчанні, встановлено специфіку міжпредметних зв’язків інформатики з іншими дисциплінами. Розроблено комплект завдань міжпредметного змісту до навчання таких змістових ліній курсу: «Інформаційні технології в суспільстві», «Моделі і моделювання», «Аналіз та візуалізація даних». Запропоновано набір завдань міжпредметного змісту у навчанні вибіркових модулів. Іn the qualification work, the features of the school computer science course in the senior (professional) school, the content and specificity of intersubject connections in the educational process of general secondary education institutions are defined. The content of the functions of interdisciplinary connections in the education of computer science students is revealed. Some types of interdisciplinary connections are considered, the advantages of systematic implementation of interdisciplinary connections in school education are determined, the specifics of interdisciplinary connections of informatics with other disciplines are established. A set of tasks of interdisciplinary content has been developed for teaching the following content lines of the course: "Information technologies in society", "Models and modeling", "Analysis and visualization of data". A set of tasks of interdisciplinary content in the study of optional modules is proposed.
Опис
Ключові слова
інформатика, старша школа, міжпредметні зв'язки, computer science, senior school, interdisciplinary connections
Цитування
Дубовик Т. В. Реалізація міжпредметних зв'язків у навчанні інформатики учнів профільної школи : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Інформатика) / Т. В. Дубовик ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. інформатики. – Харків, 2022. – 66 с. : дод.
Колекції