Послідовність уведення звуків у процесі навчання майбутніх учителів англійської мови після німецької

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Анотація
У статті визначено послідовність уведення звуків в умовах навчання майбутніх учителів англійської мови як другої іноземної після німецької. Представлено класифікацію приголосних і класифікацію монофтонгів англійської мови в порівнянні з німецькою та рідною мовою студентів що засновані на релевантних ознаках фонем. У кожній класифікації вирізнено чотири групи звуків які розташовані за принципом наростання труднощів під час їх засвоєння. Запропоновано порядок ознайомлення студентів з англійськими дифтонгами встановлений на основі їх співставлення з відповідними голосними першої іноземної мови. В статье определена последовательность введения звуков в условиях обучения будущих учителей английскому языку как второму иностранному после немецкого. Представлены​​ классификация согласных и классификация монофтонгов английского языка в сравнении с немецким и родным языком студентов, которые основаны на релевантных признаках фонем. В каждой классификации выделено четыре группы звуков, которые расположены по принципу нарастания трудностей при их усвоении. Предложен порядок ознакомления студентов с английскими дифтонгами, установленный на основе их сопоставления с соответствующими гласными первого иностранного языка. The article defines the sequence of introducing sounds in the context of teaching future teachers English as a second foreign language after German. The classification of consonants and the classification of monophthongs of the English language are presented in comparison with the German and native languages ​​of students, which are based on relevant signs of phonemes. In each classification, four groups of sounds are distinguished, which are located on the principle of increasing difficulties in their assimilation. The procedure for introducing students to English diphthongs, established on the basis of their comparison with the corresponding vowels of the first foreign language, is proposed.
Опис
Ключові слова
англійська фонетика, друга іноземна мова, звуки, майбутні вчителі, перша іноземна мова, английская фонетика, второй иностранный язык, звуки, будущие учителя, первый иностранный язык, english phonetics, second foreign language, sounds, future teachers, first foreign language
Цитування
Чухно О. А. Послідовність уведення звуків у процесі навчання майбутніх учителів англійської мови після німецької / О. А. Чухно // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки : зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – Харків : ХНУ, 2017. – Вип. 30. – С. 166–177.