СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧГИЙ СУПРОВІД: СУТЬ, ЗНАЧЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-11-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто нормативні документи, в яких визначається суть соціально-педагогічного супроводу, як виду соціальної роботи, спрямованої на здійснення соціальної опіки, допомоги та патронажу соціально незахищених категорій верств населення з метою подолання життєвих труднощів, збереження, підвищення їх соціального статусу. Визначено такі принципи соціально-педагогічного супроводу: добровільності в прийнятті допомоги; поваги до людини; реалізації першочергового права дитини на виховання в сім᾽ї; індивідуального та диференційованого підходу; адресності, системності, комплексності, безоплатності, доступності соціальних послуг; толерантності та гуманізму; пріоритетності інтересів сім᾽ї. В статье рассмотрены нормативные документы в которых определяется суть социально-педагогического сопровождения, как вида социальной работы, направленной на осуществление социальной опеки, помощи и патронажа социально незащищенных категорий слоев населения с целью преодоления жизненных трудностей, сохранения, повышения их социального статуса. Определены следующие принципы социально-педагогического сопровождения: добровольности в принятии помощи; уважения к человеку; реализации первоочередного права ребенка на воспитание в семье; индивидуального и дифференцированного подхода; адресности, системности, комплексности, бесплатности, доступности социальных услуг; толерантности и гуманизма; приоритетности интересов семьи. The article considers normative documents that define the essence of socio-pedagogical support as a type of social work aimed at the implementation of social care, assistance and patronage of socially vulnerable categories of population in order to overcome the difficulties of life, maintain and enhance their social status. The following principles of socio-pedagogical support are defined: voluntariness in accepting assistance; respect for the person; implementation of the primary right of the child to be raised in a family; individual and differentiated approach; targeting, consistency, complexity, free, affordable social services; tolerance and humanism; priority of family interests.
Опис
Ключові слова
соціальна робота, соціально-педагогічний супровід, соціальна опіка, магістерські роботи, социальная работа, социально-педагогическое сопровождение, социальная опека, магистерские работы, social work, socio-pedagogical support, social care, master's work
Цитування
Гольфельд Т. Г. Соціально-педагогічний супровід: суть, значення / Т. Г. Гольфельд // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 20 листоп. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 111–112.