ЗНАЧЕННЯ РОЗВИТКУ ВИТРИВАЛОСТІ В ЄДИНОБОРСТВАХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Мета дослідження – підбір і класифікація засобів спрямованих на розвиток витривалості каратистів на початковому етапі тренування. Матеріали і методи. Для вирішення поставлених завдань використовувався метод аналізу й узагальнення літературних джерел. Збір і аналіз даних проводились у відповідності до визначеної мети. Результати. У результаті обробки наукової літератури виявлено, що витривалість має профільне значення для спортсменів у кіокушинкай карате, вивчені питання використання засобів розвитку витривалості, ігровий та змагальний методи успішно використовується в практиці ФВ і спорті. Поряд з цим існує багато думок щодо різних сторін класифікації ігор та ігрових вправ. На базі отриманих знань розробили класифікацію ігор для розвитку витривалості відповідно організаційним і методичним задачам. Висновки. Ігри для розвитку витривалості були розподілені з урахуванням організаційних та методичних особливостей: організація участі школярів у грі (команді та індивідуальні, змішані), переважаючі рухи у грі (біг, стрибки, перенесення предметів, подолання перешкод, елементи боротьби), переважаючий вид координації рухів (робота руками, робота ногами, співдружня або перехресна робота), фізіологічне навантаження (низьке, середнє, велике, високе, максимальне), місце гри в структурі уроку або тренуванні (підготовча, основна, заключна). The purpose of the study is the selection and classification of means aimed at developing the endurance of karate athletes at the initial stage of training. Materials and methods. The method of analysis and generalization of literary sources was used to solve the tasks. Data collection and analysis was carried out in accordance with the defined purpose. The results. As a result of the processing of the scientific literature, it was found that endurance has a profile value for athletes in kyokushinkai karate, the issues of using endurance development tools were studied, game and competitive methods are successfully used in the practice of physical education and sports. Along with this, there are many opinions about different aspects of the classification of games and game exercises. Based on the knowledge obtained, a classification of games for the development of endurance was developed in accordance with organizational and methodical tasks. Conclusions. Games for the development of endurance were divided taking into account organizational and methodical features: the organization of schoolchildren's participation in the game (team and individual, mixed), the predominant movements in the game (running, jumping, carrying objects, overcoming obstacles, elements of struggle), the predominant type of coordination of movements (work with hands, work with feet, joint or cross work), physiological load (low, medium, high, high, maximum), the place of the game in the structure of the lesson or training (preparatory, main, final).
Опис
Ключові слова
хлопці, витривалість, рухливі ігри, ігрове навантаження, кіокушинкай карате, boys, endurance, mobile games, game load, kyokushinkai karate
Цитування
Лубченков Р. Значення розвитку витривалості в єдиноборствах / Р. Лубченков, С. Марченко // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності [Електронне видання] : зб. тез доп. ІІІ наук.-практ. конф., Харків, 1–2 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 138–142.