ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ В. СУХОМЛИНСЬКОГО ЩОДО МОРАЛЬНО-ПАРТИСИПАТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-09-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка
Анотація
У публікації проаналізовано актуальність педагогічних ідей В. О. Сухомлинського, що виступають потужним поштовхом для розробки сучасної концепції морально-партисипативної підготовки майбутніх учителів. Проблема вирішення завдань виховання високоморального молодого покоління безпосередньо пов’язана з формуванням моральної культури, морально-етичної компетентності майбутнього вчителя. У процесі професійної підготовки поряд із моральним вектором має поглиблюватися партисипативний компонент означеної підготовки. Зазначено, що унікальність і актуальність педагогічних ідей В. Сухомлинського щодо морально-партисипативної підготовки майбутнього вчителя в сучасних педагогічних ЗВО очевидні, і в ситуації надскладних викликів, які постали перед нашою системою освіти, необхідно прагнути до реалізації спадщини видатного педагога. The publication analyzes the relevance of the pedagogical ideas of V. O. Sukhomlynskyi, which act as a powerful impetus for development of a modern concept of moral and participative training of future teachers. The problem of solving the tasks of raising a highly moral young generation is directly related to the formation of moral culture, moral and ethical competence of the future teacher. In the process of professional training, along with the moral vector, the participative component of the specified training should be deepened. It is noted that the uniqueness and relevance of V. Sukhomlynskyi's pedagogical ideas regarding moral and participative training of future teachers in modern pedagogical higher education institutions are obvious, and in the situation of extremely complex challenges facing our education system, it is necessary strive to realize the legacy of an outstanding teacher.
Опис
Ключові слова
освітній процес, моральне виховання, партисипативний компонент, підготовка вчителів, педагогічна спадщина, Сухомлинський В. О., educational process, moral education, participatory component, teacher training, pedagogical heritage, V. O. Sukhomlynskyi
Цитування
Попова О. В. Педагогічні ідеї В. Сухомлинського щодо морально-партисипативної підготовки майбутнього вчителя / О. В. Попова, В. П. Жуков // Творча спадщина В. О. Сухомлинського у контексті викликів воєнного часу : зб. тез Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, присвяч. 105-й річниці від дня народж. В. О. Сухомлинського, Кропивницький, 27 верес. 2023 р. – Кропивницький, 2023. – С. 189–192.