Професійна підготовка фахівців соціальної галузі до профілактики дезадаптації учнів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Анотація
Автором публікації визначено окреслено роль соціальних педагогів як важливих суб’єктів соціалізації дітей та учнівської молоді, які мають створювати умови для зміцнення соціально-виховного потенціалу оточуючого учнів соціального простору, що сприяє виявленню чинників, які можуть зумовити їхню дезадаптацію та своєчасному запобіганню їхнього впливу на особистість учнів з метою недопущення їхньої віктимізації. На основі аналізу наукової літератури визначено ефективні форми та методи профілактичної роботи з учнями, а також наголошено на необхідності використання коаліційного підходу у процесі утворення партнерської мережі закладів, що здійснюють профілактику дезадаптації учнів та представлено модель партнерської мережи закладів, що здійснюють профілактику дезадаптації учнів. Визначено компоненти системи, а також етапи та засоби професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до профілактики дезадаптації учнів. The author of the publication outlines the role of social educators as important subjects of socialization of children and student youth, who should create conditions for strengthening social and educational potential of the social space surrounding students, which helps to identify factors that may cause their maladjustment and timely prevention of their impact on students' personalities in order to prevent their victimization. Based on the analysis of scientific literature effective forms and methods of preventive work with students are identified, and the need to use a coalition approach in the need to use a coalition approach in the process of creating a partnership network of institutions that prevent student maladjustment and presents a model of a partnership network of institutions that prevent pupils' maladjustment is presented. The components of the of the system, as well as the stages and means of professional training of future social sector specialists in for the prevention of pupils' maladjustment.
Опис
Ключові слова
професійна підготовка, профілактика, дезадаптація учнів, соціальний педагог, модель партнерської мережи закладів, система професійної підготовки, засоби, vocational training, prevention, maladjustment of students, social pedagogue, model of partner network of institutions, system of professional training, means
Цитування
Костіна В. Професійна підготовка фахівців соціальної галузі до профілактики дезадаптації учнів / В. Костіна // Соціальна робота: становлення, перспективи, розвиток : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 24–25 трав. 2018 р. – Львів : СПОЛОМ, 2018. – С. 292–295.