СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОНЯТТЯ «ПРОДУКТИВНА ПЕДАГОГІКА»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Видавець Букаєв Вадим Вікторович
Анотація
У публікації досліджено сутність та особливості поняття «продуктивна педагогіка». Зазначено, що в основі продуктивної педагогіки є результат діяльності здобувача тобто продукт, який виступає результатом навчання. Для отримання продукту здобувач послідовно виконує дії в результаті яких опановує нові знання, вміння, навички та вміння застосовувати їх на практиці. Саме такі послідовні дії знаходяться в основі індивідуального розвитку особистості. Відмічено, що в продуктивній педагогіці акценти навчання робляться на саморозвитку, самоконтролі, самоуправлінні. Здобувачі самостійно ініціюють процес свого навчання, що надає їм змоги у результаті професійно особистісної підготовки стати конкурентоспроможнім професіоналом. The publication examines the essence and features of the concept "productive pedagogy". It is noted that the basis of productive pedagogy is the result of the learner's activity, that is, a product that acts as a result of learning. To obtain the product, the acquirer consistently performs actions as a result of which he acquires new knowledge, skills, and the ability to apply them in practice. Such consistent actions are at the basis of individual personality development. It has been noted that in productive pedagogy, teaching focuses on self-development, self-control, and self-management. Applicants independently initiate the process of their education, which gives them the opportunity to become a competitive professional as a result of professional and personal training.
Опис
Ключові слова
освітній процес, продуктивна педагогіка, педагогічний супровід, підготовка фахівців, здобувачі вищої освіти, educational process, productive pedagogy, pedagogical support, training of specialists, students of higher education
Цитування
Васильєва С. Сутність та особливості поняття «продуктивна педагогіка» / С. Васильєва // Управління та інновації в освіті: досвід, проблеми та перспективи : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 27–28 жовт. 2022. – Одеса, 2022. – C. 111–114.