ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА : ЗНАННЄВІСТЬ, ДІЄВІСТЬ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2011
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавництво Національної академії державного управління при Президентові України, ФОП Віровець А. П. «Апостроф»
Анотація
У монографії розглянуто теоретико-методологічні засади механізмів розвитку територіальної громади, висвітлено її знаннєвий та дієвий потенціали в контексті адміністративно-територіальної реформи. Призначено для науковців та фахівців, що займаються проблемами державного управління, місцевого самоврядування й управління розвитком територіальної громади, керівників та працівників місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також докторантів, аспірантів і слухачів магістерської форми підготовки з державного управління. В монографии рассмотрены теоретико-методологические основы механизмов развития территориальной громады, освещены ее потенциалы знаниевости и действенности в контексте административно-территориальной реформы. Предназначено для ученых и специалистов, занимающихся проблемами государственного управления, местного самоуправления и управления развитием территориальной громады, руководителей и работников местных органов государственной исполнительной власти и органов местного самоуправления, а также докторантов, аспирантов и слушателей магистерской формы подготовки по государственному управлению. The monograph considers the theoretical and methodological foundations of the mechanisms of development of the territorial community, its knowledge and effective potentials in the context of administrative-territorial reform are highlighted. It is intended for scientists and specialists dealing with problems of public administration, local self-government and development management of the territorial community, managers and employees of local bodies of state executive power and local self-government, as well as doctoral students, postgraduates and students of the master's form of training in public administration.
Опис
Ключові слова
територіальна громада, знаннєвість, місцеве самоврядування, державне управління, сталий розвиток, территориальная община, знаниевость, местное самоуправление, государственное управление, устойчивое развитие, local community, knowledgeability, Local Government, governance, sustainability
Цитування
Територіальна громада: знаннєвість, дієвість : кол. моногр. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. ; [Ю. О. Куц, В. В. Мамонова, В. М. Сінченко та ін. ; за заг. ред. Ю. О. Куца]. – Харків : ХарРІ НАДУ : Апостроф, 2011. – 340 с.