І. П. СОКОЛЯНСЬКИЙ ПРО СОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВОСТЯМИ ПСИХО-ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ (20-30 рр. ХХ ст)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено зміст поняття «соціального виховання» за видатним вченим-дефектологом, фактично фундатором дефектології на території Харківщини, І. Соколянським, який був організатором, теоретиком і методистом в системі соціального виховання України в 20-30-хх роках минулого століття. Зазначено, що ідеї І. Соколянського, які були новаторськими ще сторіччя тому, і досі не втратили своєї актуальності. Деякі його задуми залишаються не дослідженими і нереалізованими, як педагогізація батьківства. Без включення батьків дітей з особливостями психо-фізичного розвитку в освітній процес, переважна більшість потенційних можливостей дитини так і залишиться нереалізованими. Внесок Івана Панасовича в розвиток дефектологічної науки важко переоцінити. Здійснений аналіз поглядів І. Соколянського на соціальне виховання дає поштовх до проведення нових досліджень різних аспектів наукової спадщини відомого українського вченого-дефектолога. The publication examines the meaning of the concept of "social education" according to the outstanding scientist-defectologist, in fact the founder of defectology in Kharkiv Oblast, I. Sokolyanskyi, who was organizer, theoretician and methodologist in the social education system of Ukraine in the 20s and 30s of the last century. It is noted that the ideas of I. Sokolyanskyi, which were innovative a century ago, have not lost their relevance to this day. Some of his ideas remain unexplored and unrealized, such as the pedagogy of parenthood. Without the inclusion of parents of children with peculiarities of psycho-physical development in the educational process, the vast majority of the child's potential will remain unrealized. Ivan Panasovich's contribution to the development of defectological science is difficult to overestimate. The analysis of I. Sokolyanskyi's views on social education gives an impetus to conducting new studies of various aspects scientific heritage of the famous Ukrainian scientist-defectologist.
Опис
Ключові слова
соціальне виховання, Соколянський І. П., дефектологія, освітній процес, педагогічна спадщина, аспірантські роботи, social education, I. P. Sokolyanskyi, defectology, educational process, pedagogical heritage, postgraduate works
Цитування
Гайденко К. А. І. П. Соколянський про соціальне виховання дітей з особливостями психо-фізичного розвитку (20–30 рр. ХХ ст.) / К. А. Гайденко // Використання ресурсів позашкільної освіти у процесі соціалізації дітей з особливими освітніми потребами : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків, 2021. – С. 34–37.