Засоби вираження оцінки в мотиваційному дискурсі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті доведено, що вивчення дискурсу є одним із найбільш прогресуючих напрямів сучасної лінгвістики. Оцінно-експресивна лексика надає мотиваційному дискурсу необхідної експресії і допомагає здійснити той вплив на аудиторію, на який розраховує мовець. Вживається вона не ізольовано, а слугує мовцю для створення різноманітних мовно-стилістичних засобів, серед яких найбільш поширеними виявилися метафори, епітети, гіперболи та кульмінації. В статье доказано, что изучение дискурса является одним из самых прогрессирующих направлений современной лингвистики. Оценочно-экспрессивная лексика предоставляет мотивационному дискурсу необходимую экспрессию и помогает осуществить то влияние на аудиторию, на который рассчитывает говорящий. Используется она не изолированно, а служит говорящему для создания разнообразных культурно-стилистических средств, среди которых наиболее распространенными оказались метафоры, эпитеты, гиперболы и кульминации. The article proves that the study of discourse is one of the most progressive areas of modern linguistics. Evaluative-expressive vocabulary provides motivational discourse with the necessary expression and helps to carry out the influence on the audience, which the speaker expects. It is not used in isolation, but serves the speaker to create a variety of cultural and stylistic means, among which metaphors, epithets, hyperboles and climaxes have proven to be the most common.
Опис
Ключові слова
дискурс, оцінка, мотивація, студентські роботи, оценка, мотивация, студенческие работы, discourse, rating, motivation, student work
Цитування
Шестак М. Засоби вираження оцінки в мотиваційному дискурсі / М. Шестак // Матеріали ІІ студентської науково-практичної конференції, присвяченої Міжнародному дню студента, Харків, 15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 85–86.