The content of training program for the teaching staff working with children of the labour migrants (in the context of sustainable futures)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-04-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
EDP Sciences
Анотація
The article deals with the ways of overcoming extreme poverty, poorness, starvation by providing quality education and well-being for labour migrants’ children. These problems can be solved via teaching staff’s work. The purpose of the article is to substantiate the content of the educational program for professional development of teaching staff to work with labour migrants’ children and their social environment. Methods of research: theoretical analysis, synthesis, modeling, systematization, generalization. The results of the study: a set of approaches to the content of the program development; the content of the program; recommendations for its teaching. The conclusions of the study prove: labour migrants’ children have problems that can be solved by interaction of teachers, social workers with the children’s social environment; a new program for teachers is required; a set of scientific approaches is the basis for updating the content of the program; the educational program of pedagogical staff consists of the modules: “Problems of labour migrants’ children”; “The system of GSEE work with labour migrants’ children”; “Methods of GSEE work with labour migrants’ children”. The criterion of the effectiveness of the program and its purpose is the professional readiness of pedagogical staff to work with labor migrants’ children. У статті розглядаються шляхи подолання крайньої бідності, бідності, голоду, забезпечуючи якісну освіту та добробут дітей трудових мігрантів. Ці проблеми можна вирішити за допомогою роботи викладачів. Метою статті є обґрунтування змісту освітньої програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників для роботи з дітьми трудових мігрантів та їх соціального середовища. Методи дослідження: теоретичний аналіз, синтез, моделювання, систематизація, узагальнення. Результати дослідження: сукупність підходів до змісту розробки програми; зміст програми; рекомендації щодо її викладання. Висновки дослідження доводять: у дітей трудових мігрантів є проблеми, які можна вирішити взаємодією вчителів, соціальних працівників із соціальним середовищем дітей; необхідна нова програма для вчителів; сукупність наукових підходів є основою для оновлення змісту програми; освітня програма педагогічних працівників складається з модулів: «Проблеми дітей трудових мігрантів»; «Система роботи GSEE з дітьми трудових мігрантів»; «Методи роботи GSEE з дітьми трудових мігрантів». Критерій ефективності програми та її мета - професійна готовність педагогічних працівників до роботи з дітьми трудових мігрантів ". В статье рассматриваются пути преодоления крайней бедности, бедности, голода, обеспечивая качественное образование и благополучие детей трудовых мигрантов. Эти проблемы можно решить с помощью работы преподавателей. Целью статьи является обоснование содержания образовательной программы повышения квалификации педагогических работников для работы с детьми трудовых мигрантов и их социальной среды. Методы исследования: теоретический анализ, синтез, моделирование, систематизация, обобщение. Результаты исследования: совокупность подходов к содержанию разработки программы; содержание программы; рекомендации по ее преподавания. Выводы исследования доказывают: у детей трудовых мигрантов есть проблемы, которые можно решить взаимодействием учителей, социальных работников с социальной средой детей; необходима новая программа для учителей; совокупность научных подходов является основой для обновления содержания программы; образовательная программа педагогических работников состоит из модулей: «Проблемы детей трудовых мигрантов»; «Система работы GSEE с детьми трудовых мигрантов»; «Методы работы GSEE с детьми трудовых мигрантов». Критерий эффективности программы и ее цель - профессиональная готовность педагогов к работе с детьми трудовых мигрантов".
Опис
Ключові слова
the ways of overcoming extreme poverty, the ways of overcoming poorness, the ways of overcoming starvation, children of the labour migrants, educational program, professional development of teaching, the teaching staff, шляхи подолання крайньої бідності, шляхи подолання бідності, шляхи подолання голоду, діти трудових мігрантів, освітня програма, професійний розвиток викладання, викладацький склад, пути преодоления крайней бедности, пути преодоления бедности, пути преодоления голода, дети трудовых мигрантов, образовательная программа, профессиональное развитие преподавания, преподавательский состав
Цитування
Trubavina I. The content of training program for the teaching staff working with children of the labour migrants (in the context of sustainable futures) / I. Trubavina, A. Martyniuk // E3S Web of Conferences : The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters. – 2020. – Vol. 166. – P. 1–10.