Григорій Сковорода: філософія життя і творчості «українського Сократа»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик створено до 215 - річниці з дня заснування Харківського національного педагогічного університету, який носить ім’я видатного українського просвітителя-гуманіста, філософа, поета, педагога, музиканта Григорія Сковороди з метою популяризації його філософської, етико-естетичної, педагогічної й літературної спадщини. Научно-вспомогательный библиографический указатель создан до 215 - летию со дня основания Харьковского национального педагогического университета, который носит имя выдающегося украинского просветителя-гуманиста, философа, поэта, педагога, музыканта Григория Сковороды с целью популяризации его философского, этико-эстетического, педагогического и литературного наследия. The scientific and auxiliary bibliographic index was created up to the 215th anniversary of the founding of the Kharkov National Pedagogical University, which bears the name of the outstanding Ukrainian enlightener-humanist, philosopher, poet, teacher, musician Hryhoriy Skovoroda in order to popularize his philosophical, ethical, aesthetic, pedagogical and literary heritage .
Опис
Ключові слова
бібліографічний покажчик, Сковорода Г. С., філософська спадщина Г. С. Сковороди, етико-естетична спадщина Г. С. Сковороди, педагогічна спадщина Г. С. Сковороди, літературна спадщина Г. С. Сковороди, библиографический указатель, философское наследие Г. С. Сковороды, этико-эстетическое наследие Г. С. Сковороды, педагогическое наследие Г. С. Сковороды, литературное наследие Г. С. Сковороды, bibliographic index, Skovoroda G.S., philosophical heritage of G. S. Skovoroda, ethical and aesthetic heritage of G. S. Skovoroda, pedagogical heritage of G. S. Skovoroda, literary heritage of G. S. Skovoroda
Цитування
Григорій Сковорода: філософія життя і творчості «українського Сократа» : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; уклад. Т. І. Неудачина ; відп. ред. О. Г. Коробкіна. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2019. – 128 с.