ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Медобори-2006
Анотація
Розглядаються теоретичні та практичні питання формування стратегії інноваційної макроекономічної політики, аналізуються основні напрями інноваційної макроекономічної політики за досвідом різних країн світу. Розглядаються умови та труднощі в реалізації інноваційної макроекономічної політики в Україні. Визначаються рейтингові позиції української національної економіки за глобальним індексом інновацій (GII) в світовій економіці. Запропоновані певні шляхи підвищення рівня інноваційності національної економіки та ефективності інноваційної політики України. Рассматриваются теоретические и практические вопросы формирования стратегии инновационной макроэкономической политики, анализируются основные направления инновационной макроэкономической политики за опытом разных стран мира. Рассматриваются условия и трудности в реализации инновационной макроэкономической политики в Украине. Определяются рейтинговые позиции украинской национальной экономики с глобальным индексом инноваций (GII) в мировой экономике. Предложены определенные пути повышения уровня инновационности национальной экономики и эффективности инновационной политики Украины. The theoretical and practical issues of formation the innovative strategy of macroeconomic policies, analyzes the main macroeconomic policy of innovation from experience around the world. The conditions and difficulties in implementing innovative macroeconomic policy in Ukraine. Identify rating positions Ukrainian national economy for the global innovation index (GII) in the global economy. The proposed some innovative ways to increase the level of the national economy and effectiveness of innovation policy in Ukraine.
Опис
Ключові слова
інноваційна макроекономічна політика, стратегія, інноваційний розвиток, глобальний індекс інновацій, національна економіка, рейтинг інноваційності, державна інноваційна політика, инновационная макроэкономическая политика, стратегия, инновационное развитие, глобальный индекс инноваций, национальная экономика, рейтинг инновационности, государственная инновационная политика, innovative macroeconomic policy, strategy, innovative development, the global innovation index, the national economy, the ranking of innovation, state innovation policy
Цитування
Радченко Л. П. Інноваційний розвиток як пріоритетний напрям макроекономічної політики / Л. П. Радченко, Н. В. Шиловцева // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка. Економічні науки : [зб. наук. пр.].– Кам’янець-Подільський, 2016.– Вип. 11. – С. 43–49.