СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОТОВНОСТІ КЕРІВНИКА ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті обґрунтовано актуальність і важливість формування готовності керівника закладу освіти до професійного самовдосконалення, визначено сутність та основні структурні компоненти готовності до професійного самовдосконалення. В статье обоснована актуальность и важность формирования готовности руководителя учреждения образования к профессиональному самосовершенствованию, определена сущность и основные структурные компоненты готовности к профессиональному самосовершенствованию. The article substantiates the relevance and importance of forming the readiness of the head of the educational institution for professional selfimprovement, identifies the essence and main structural components of readiness for professional self-improvement.
Опис
Ключові слова
готовність керівника, заклад освіти, самоосвіта, самовиховання, самонавчання, саморозвиток, самовдосконалення, готовность руководителя, учебное заведение, самообразование, самовоспитание, самообучение, саморазвитие, самосовершенствование, readiness of the head, educational institution, self-education, self-study, self-development, self-improvement
Цитування
Трубчанінов М. А. Сутнісна характеристика готовності керівника до професійного самовдосконалення / А. М. Трубчанінов // Модернізація управління в контексті вимог Закону України "Про освіту" : матеріали Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Р. І. Черновол-Ткаченко, О. І. Мармази, О. Є. Гречаник]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 1. – С. 338–343.