Складові формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх вихователів і вчителів початкових класів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-05-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету, Goodprint
Анотація
У статті визначено суть поняття «інформаційно-комунікаційна компетентність майбутніх вихователів і вчителів початкових класів» як здатність працювати індивідуально або колективно, використовуючи інструменти, ресурси, процеси та системи, які відповідають за доступ та оцінювання інформації (відомостей та даних), отриманої через будь-які медіа-ресурси, та використовувати таку інформацію для розв’язання проблем, спілкування, створення інформованих рішень, продуктів і систем, а також для набуття нових знань, спрямованих на розвиток та навчання дітей. Складовими інформаційно-комунікаційна компетентність майбутніх вихователів і вчителів початкових класів визначено мотиваційний, когнітивний та рефлексійний компоненти. В статье определена суть понятия «информационно-коммуникационная компетентность будущих воспитателей и учителей начальных классов» как способность работать индивидуально или коллективно, используя инструменты, ресурсы, процессы и системы, которые отвечают за доступ и оценку информации (сведений и данных), полученноых из любых медио-ресурсов, и использовать такую информацию для решения проблем, общения, создания информированных решений, продуктов и систем, а также для приобретения новых знаний, направленных на развитие и обучение детей. Составляющими информационно-коммуникационными компетентностями будущих воспитателей и учителей начальных классов определены мотивационный, когнитивный и рефлексивный компоненты. The article defines the concept of "information and communication competence of future primary and secondary school teachers" as the ability to work individually or collectively using tools, resources, processes and systems responsible for accessing and evaluating information (information and data) obtained through any what media resources, and use that information to solve problems, communicate, create informed decisions, products and systems, as well as to acquire new knowledge for development and training children. The components of information and communication competence of future primary and secondary school teachers are determined by the motivational, cognitive and reflective components.
Опис
Ключові слова
інформація, інформаційно-комунікаційна компетентність, комунікаційна система, інформаційні рішення, информация, информационно-коммуникационная компетентность, коммуникационная система, информационные решения, information, information and communication competence, communication system, information solutions
Цитування
Портян М. О. Складові формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх вихователів і вчителів початкових класів / М. О. Портян // Інновації у вітчизняній освіті: надбання та стратегічні перспективи розвитку: зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. науковців, викладачів, аспірантів, здобувачів та фахівців-практиків, Харків, 29-30 трав. 2019 р. / за заг. ред. Л. О. Радченко. – Харків : Goodprint, 2019. – С. 109–113.