Модальність як дослідницька проблема в контексті комунікативної лінгвістики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті висвітлено сучасний підхід до категорії модальності, а саме – на засадах комунікативної лінгвістики. Окрему увагу приділено розрізненню понять модусу й модальності; наведено різні погляди вчених на обумовленість суб’єктивної модальності дискурсивними характеристиками тексту; окреслено теоретичне підґрунтя подальшого дослідження на конкретному дискурсивному матеріалі. The article highlights a modern approach to the category of modality, namely, on the basis of communicative linguistics. Particular attention is paid to the distinction between the concepts of mode and modality; different views of scientists on the conditioning of subjective modality by the discursive characteristics of а text are given; the theoretical basis of further research on the specific discursive material is outlined.
Опис
Ключові слова
модус, модальність, комунікація, мовленнєва діяльність, текст, mode, modality, communication, speech activity, text
Цитування
Меленчук В. Модальність як дослідницька проблема в контексті комунікативної лінгвістики / В. Меленчук // Актуальні проблеми іноземної філології і лінгводидактики [Електронне видання] : зб. наук. ст. здобувачів вищої освіти ф-ту інозем. філології Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди / Харків. нац. пед.ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. В. Подуфалова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – Вип. 4. – С. 189–192.