Комплекс засобів підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи з формування емоційної стійкості у вагітних жінок методами дельфінотерапії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито суть понять «засіб», «засоби професійної підготовки». Охарактеризовано компоненти підготовки майбутнього соціального працівника до роботи з формування емоційної стійкості у вагітних жінок методами дельфінотерапії. Наведено комплекс засобів цієї підготовки. В статье раскрыта суть понятий «средство», «средства профессиональной подготовки». Охарактеризованы компоненты подготовки будущего социального работника к работе по формированию эмоциональной устойчивости у беременных женщин методами дельфинотерапии. Приведен комплекс средств этой подготовки. The article reveals the essence of the concepts of "means", "means of vocational training". The components of preparation of the future social worker for the formation of emotional stability in pregnant women by methods of dolphin therapy is considered in the article. An complex of this training of future social workers.
Опис
Ключові слова
професійна підготовка, компоненти підготовки, засоби підготовки, соціальний працівник, дельфінотерапія, вагітні, емоційна стійкість, магістерські роботи, профессиональная подготовка, компоненты подготовки, средства подготовки, социальный работник, дельфинотерапия, беременные, эмоциональная устойчивость, магистерские работы, vocational training, components of preparation, means of preparation, social worker, dolphin therapy, pregnancy, emotional stability, master's works
Цитування
Солонінкіна О. В. Комплекс засобів підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи з формування емоційної стійкості у вагітних жінок методами дельфінотерапії / О. В. Солонінкіна // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Харків, 22 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 122–126.