Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5850
Title: Комплекс засобів підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи з формування емоційної стійкості у вагітних жінок методами дельфінотерапії
Other Titles: Комплекс средств подготовки будущих социальных работников к работе по формированию эмоциональной устойчивости у беременных женщин методами дельфинотерапии
A set of tools to prepare future social workers to work on the formation of emotional stability in pregnant women by dolphin therapy
Authors: Солонінкіна, О. В.
Солонинкина, О. В.
Soloninkina, О.
Keywords: професійна підготовка
компоненти підготовки
засоби підготовки
соціальний працівник
дельфінотерапія
вагітні
емоційна стійкість
магістерські роботи
профессиональная подготовка
компоненты подготовки
средства подготовки
социальный работник
дельфинотерапия
беременные
эмоциональная устойчивость
магистерские работы
vocational training
components of preparation
means of preparation
social worker
dolphin therapy
pregnancy
emotional stability
master's works
Issue Date: 22-Nov-2019
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Солонінкіна О. В. Комплекс засобів підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи з формування емоційної стійкості у вагітних жінок методами дельфінотерапії / О. В. Солонінкіна // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Харків, 22 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 122–126.
Abstract: У статті розкрито суть понять «засіб», «засоби професійної підготовки». Охарактеризовано компоненти підготовки майбутнього соціального працівника до роботи з формування емоційної стійкості у вагітних жінок методами дельфінотерапії. Наведено комплекс засобів цієї підготовки. В статье раскрыта суть понятий «средство», «средства профессиональной подготовки». Охарактеризованы компоненты подготовки будущего социального работника к работе по формированию эмоциональной устойчивости у беременных женщин методами дельфинотерапии. Приведен комплекс средств этой подготовки. The article reveals the essence of the concepts of "means", "means of vocational training". The components of preparation of the future social worker for the formation of emotional stability in pregnant women by methods of dolphin therapy is considered in the article. An complex of this training of future social workers.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5850
Appears in Collections:Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Солонінкіна О. В. .pdf674.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.