Найменування педагогів у сучасній англійській мові: особливості творення та семантики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто соціокультурний концепт УЧИТЕЛЬ – складне ментальне утворення, яке містить інформацію про професійного діяча в сфері освіти і може вербалізуватися у сучасній англійській мові у різний спосіб. Поняттєво-ціннісний компонент концепту УЧИТЕЛЬ розглядається на рівні словникових дефініцій. Для вираження ядра концепту УЧИТЕЛЬ, тобто «особи, яка навчає», в англійській мові існує синонімічний ряд найменувань. В статье рассмотрен социокультурный концепт Учитель – сложное ментальное образование, которое содержит информацию о профессиональном деятеле в сфере образования и может вербализоватся в современном английском языке разными способами. Понятийно-ценностный компонент концепта Учитель рассматривается на уровне словарных дефиниций. Для выражения ядра концепта Учитель, то есть «обучающее лицо», в английском языке существует синонимический ряд наименований. The article deals with the socio-cultural concept of Teacher - a complex mental formation, which contains information about a professional figure in the field of education and can be verbalized in modern English in different ways. The conceptual and value component of the concept Teacher is considered at the level of dictionary definitions. To express the core of the concept Teacher, i.e. "teaching person", in English there is a synonymic series of names.
Опис
Ключові слова
лексема, семантика, магістерські роботи, лексема, семантика, магистерские работы, lexeme, semantics, master's work
Цитування
Бережна С. Найменування педагогів у сучасній англійській мові: особливості творення та семантики / С. Бережна // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 14–15.