ДІЯЛЬНІСТЬ ОСЕРЕДКІВ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ НА СЛОБОЖАНЩИНІ У КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНО‑ОСВІТНЬОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ (друга половина ХІХ – початок ХХ століть)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського,
Анотація
У статті висвітлено проблеми становлення музичної освіти на Слобожанщині у другій половині ХІХ – на початку ХХ століть. Виходячи з аналізу результатів попередніх студій доведено, що питання розвитку музичної освіти в Україні вказаного періоду знайшли досить ґрунтовне розкриття у наукових публікаціях. Разом з цим, встановлено, що проблема висвітлення основних віх та шляхів інституціоналізації музичної освіти у Слобожанському регіоні шляхом створення спеціальних закладів освіти професійно-музичного спрямування, як і обґрунтування можливостей використання набутого на зламі століть культурно-виховного досвіду, визначення перспектив його включення у процеси навчання та виховання дітей у сучасній системі освіти, потребує подальшої наукової розробки та практичної реалізації. Розкрито основні віхи розгортання процесу інституційного оформлення музичної освіти, визначено розмаїття форм освіти у регіоні (музичні класи, приватні музичні заняття, музичні лекції, курси для співаків, виконавців та регентів); проаналізовано досвід створення на Слобожанщині першого закладу музичної освіти – музичного училища як найважливішого осередку музичної освіти молоді у регіоні. The article highlights the problem of the formation of music education in Slobozhanshchyna in the second half of the 19th – early 20th centuries in the context of studying the general trends of cultural and educational development of the region. Based on the analysis of the results of previous studies, it has been proved that the development of music education in Ukraine in the second half of the 19th – early 20th centuries has been revealed in scientific publications. At the same time, it has been established that the problem of highlighting the main milestones and ways of institutionalization of music education in Slobozhanshchyna (Sloboda region) through the creation of special educational institutions of vocational music, as well as substantiation of opportunities to use cultural and educational experience at the turn of the century and raising children in the modern education system, requires further research and practical implementation. The aim of the article is to reveal the experience of formation and development of the system of music education in Slobozhanshchyna in the second half of the 19th – early 20th centuries in terms of analyzing the activities of music education centers and identifying ways of its modern use. The authors have used a set of research methods: system-structural andтhistorical-genetic methods to assess the cultural situation in the region; generalтresearch methods to organize and generalize theoretical views of historical facts,тclarify the problem in the dynamics, substantiate the main historical milestones;тstudy of historical literature, archival, statistical, normative documents in order toтgeneralize the practical experience of music education in educational institutionsтof the region.тIt has been found that the identity of cultural traditions of ethnic groupsтof Slobozhanshchyna has determined the specifics of the development of musicтeducation in the region, revealed the features of cultural and musical life in the region, the spread of private music education, public associations and creative associations (Kharkiv Society of Choral Singers, Music and Charity Kharkiv Music Group, Church Singing Society), the development of music education, which proved to be an important basis for the development and institutionalization of music education. The activity of music classes, evening classes at music classes, Sunday courses, the work of which was aimed at training church choir singers and music teachers, created under the auspices of public societies, is essential for the institutionalization of music education in Slobozhanshchyna. In the context of research of regional problems and difficulties of music education development, in particular concerning primary stage of work of Kharkiv music school in the studied period, the big role of the known music figure, teacher and the inspirer of process of institutionalization of music education in Slobozhanshchyna I. Slatin has been allocated. Based on the analysis of historical and pedagogical literature we have revealed the main milestones in the process of institutionalization of music education, identified a variety of forms of such education in the region (music classes, private music lessons, music lectures, courses for singers, performers and regents); the experience of creation of the first institution of music education in Slobozhanshchyna – music school has been analyzed, its activity has been characterized, the organizational conditions of activity of music school as the most important center of music education of youth in the region have been analyzed.
Опис
Ключові слова
професійна музична освіта, музичні класи, музична школа, музична освіта, громадські товариства, Слобожанщина, professional music education, music classes, music school, music education, public associations, Slobozhanshchyna
Цитування
Данилюк М. М. Діяльність осередків музичної освіти на Слобожанщині у контексті культурно-освітнього розвитку регіону (друга половина ХІХ - початок ХХ століть) / М. М. Данилюк, Я. В. Данилюк // Аспекти історичного музикознавства: зб. наук. ст. / Харків. нац. ун т мистецтв ім. І. П. Котляревського ; [ред. упоряд. І. А. Романюк]. – Харків : ХНУМ, 2021 – Вип. XXII. – С. 54–71.