ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ З ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕС-ОСВІТИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ США

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-06-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрита тема особливостей підготовки бакалаврів з економіки та бізнес-освіти у вищих навчальних закладах США. Система вищої освіти США – це сукупність різноманітних навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, в тому числі економічного профілю до професійної діяльності за всіма напрямами на базі середньої освіти. На бакалаврат можуть вступити випускники середніх шкіл, гімназій, ліцеїв, професійних училищ (у тому числі музичних, педагогічних) та технікумів чи коледжів. Заяви у вищі заклади освіти учні США подають у віці 17 років за рік до закінчення середньої школи. Для зарахування необхідно успішно скласти відповідні тести й отримати атестат – High School Diploma. Останній рік школи частина учнів присвячує поглибленому вивченню тих дисциплін, які вони планують обрати у закладах вищої освіти. Аналізуючи особливості підготовки бакалаврів з економіки у вищих навчальних закладах США, варто зазначити, що в американській системі економічної та бізнес-освіти базовим вважається чотирьохрічне навчання із присвоєнням ступеня бакалавра. Зміст вищої економічної та бізнес-освіти США визначається стандартами, що регламентують тематичне наповнення курсів і нормативні професійно-кваліфікаційні характеристики з кожної предметної галузі. У вищих навчальних закладах США вдало збалансовані загальноосвітній компонент, фахові предмети та предмети за вибором, що дозволяє отримати саме ту підготовку, що потрібна безпосередньо вам. Отже, зміст професійної підготовки бакалаврів з економіки у вищих навчальних закладах США є ліберальним завдяки можливості розподілу обраних майбутніми фахівцями курсів відповідно до їхніх подальших освітніх планів. Перевагою вищої економічної освіти США є забезпечення доступу до її елементів всім бажаючим підвищити свій професійний рівень під девізом «безперервна освіта протягом життя».Характерною її рисою також є тісне співробітництво освітніх установ, виробництва та бізнесу. Цьому сприяє той факт, що американська спільнота взагалі орієнтована на отримання результату, тому вища економічна освіта націлена насамперед на формування практичних навичок, необхідних для успішної роботи. У той же час, гнучкість та різноманітність американської освітньої системи дозволяє знайти свій варіант підготовки до будь-якої кар’єри. Таким чином, американський досвід підготовки економістів бакалаврського рівня корисний для підвищення якості економічної освіти, зокрема, шляхом використання провідних підходів до підготовки фахівців з економіки, але неодмінно з урахуванням особливостей країни, впровадження заходів інтернаціоналізації навчального процесу у вітчизняних вищих навчальних закладах та підвищення ролі сучасних інформаційних технологій в системі економічної освіти. В статье раскрыта тема особенностей подготовки бакалавров экономики и бизнес-образования в высших учебных заведениях США. Система высшего образования США – это совокупность разнообразных учебных заведений, которые осуществляют подготовку специалистов разных образовательно-квалификационных уровней, в том числе экономического профиля к профессиональной деятельности по всем направлениям на базе среднего образования. На бакалавриат могут поступить выпускники средних школ, гимназий, лицеев, профессиональных училищ (в том числе музыкальных, педагогических) и техникумов или колледжей. Заявления в высшие учебные заведения учащиеся США подают в возрасте 17 лет за год до окончания средней школы. Для зачисления необходимо успешно сдать соответствующие тесты и получить аттестат – High School Diploma. Последний год школы часть учеников посвящает углубленному изучению тех дисциплин, которые они планируют выбрать в учреждениях высшего образования. Анализируя особенности подготовки бакалавров экономики в высших учебных заведениях США, стоит отметить, что в американской системе экономического и бизнес-образования базовым считается четырехлетнее обучение с присвоением степени бакалавра. Содержание высшего экономического и бизнес-образования США определяется стандартами, регламентирующими тематическое наполнение курсов и нормативные профессионально-квалификационные характеристики по каждой предметной области. В высших учебных заведениях США удачно сбалансированы общеобразовательный компонент, профессиональные предметы и предметы по выбору, что позволяет получить именно ту подготовку, которая нужна непосредственно вам. Итак, содержание профессиональной подготовки бакалавров экономики в высших учебных заведениях США является либеральным благодаря возможности распределения выбранных будущими специалистами курсов в соответствии с их дальнейшими образовательными планами. Преимуществом высшего экономического образования США является обеспечение доступа к ее элементам всем желающим повысить свой профессиональный уровень под девизом «непрерывное образование в течение жизни». Характерной ее чертой также является тесное сотрудничество образовательных учреждений, производства и бизнеса. Этому способствует тот факт, что американское сообщество вообще ориентировано на получение результата, поэтому высшее экономическое образование нацелено прежде всего на формирование практических навыков, необходимых для успешной работы. В то же время, гибкость и разнообразие американской образовательной системы позволяет найти свой вариант подготовки к любой карьере. Таким образом, американский опыт подготовки экономистов уровня бакалавра полезен для повышения качества экономического образования, в частности, путем использования передовых подходов к подготовке специалистов по экономике, но непременно с учетом особенностей страны, внедрение мероприятий интернационализации учебного процесса в отечественных высших учебных заведениях и повышение роли современных информационных технологий в системе экономического образования. The article reveals the features of preparation of bachelors of Economics and business education in higher educational institutions of the United States. The higher education system of the USA is a combination of various educational institutions that prepare specialists of different educational levels, including economic profiles for professional work in all areas on the basis of secondary education. A bachelor degree may enrol in secondary schools, gymnasiums, lyceums, professional schools (including music, teaching) and technical schools or colleges. Statements in higher education students are served in the United States age 17 a year before graduating from high school. For admission must pass the appropriate tests and get a diploma – High School Diploma. The last year of school some of the students devotes in-depth study of those disciplines, which they plan to choose in institutions of higher education. Analyzing the characteristics of the preparation of bachelors of economy in higher educational institutions of the United States, it is worth noting that in the American system of economic and business education is considered a basic four-year training degree of the bachelor. The content of higher economic and business education USA is determined by the standards that regulate the topical content of the courses and regulatory professional-qualification characteristics for each subject area. In higher education, the United States successfully balanced General education component, professional subjects and elective subjects, allowing you to get exactly the training you need directly to you. Thus, the content of professional training of bachelors of Economics in higher education in the USA is liberal due to the possibility of allocation to the selected future professionals courses in accordance with their future educational plans. The advantage of higher economic education in the USA is providing access to its elements for all who wish to improve their skills under the motto "continuing education throughout life". Its characteristic feature is also the close cooperation of educational institutions, production and business. This contributes to the fact that the American community in General is focused on getting a result, so higher economic education aims primarily at developing practical skills required for successful work. At the same time, the flexibility and diversity of the American educational system allows you to find your own version of preparation for any career. Thus, the American experience training economists at the bachelor's level is useful for improving the quality of economic education, in particular through the use of advanced approaches to preparation of specialists in Economics, but always taking into account country circumstances, the introduction of measures of internationalization of educational process in Russian higher educational institutions and the increasing role of modern information technologies in the system of economic education.
Опис
Ключові слова
економічна освіта, бізнес-освіта, вищі навчальні заклади США, підготовка бакалаврів, экономическое образование, бизнес-образование, высшие учебные заведения США, подготовка бакалавров, economic education, business education, higher educational institutions of the USA, bachelors
Цитування
Олійник О. В. Особливості підготовки бакалаврів з економіки та бізнес-освіти у вищих навчальних закладах США / О. В. Олійник, А. О. Олійник // Модернізація структури та змісту економічної освіти на засадах компетентнісного підходу : матеріали наук.-метод. семінару викл. екон. ф-ту ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 80–92.