ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТІ ЯК ЗАСАДА ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито, що, не дивлячись на те, що в Україні приділяється увага створенню і вдосконаленню правового регулювання у сфері інтелектуальної власності, все одно поширюється кількість правопорушень у цій сфері. Визанчено поняття "право інтелектуальної власності" і "об’єкт інтелектуальної власності". Автор підкреслює, що що роботодавець та працівник мають спільне право на отримання відповідних реєстраційних документів на об’єкти інтелектуальної власності (свідоцтв, патентів). В статье раскрыто, что, несмотря на то, что в Украине уделяется внимание созданию и усовершенствованию правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности, все равно увеличивается количество правонарушений в этой сфере. Определены понятия "право интеллектуальной собственности" и "объект интеллектуальной собственности". Автор подчеркивает, что работодатель и работник имеют общее право на получение соответствующих регистрационных документов на объекты интеллектуальной собственности (свидетельств, патентов). The article reveals that, despite the fact that Ukraine pays attention to the creation and improvement of legal regulation in the field of intellectual property, the number of offenses in this area is still increasing. The concepts of "intellectual property right" and "object of intellectual property" are defined. The author emphasizes that the employer and the employee have the same right to receive the relevant registration documents for intellectual property (certificates, patents).
Опис
Ключові слова
інтелектуальна власність, трудові відносини, охорона права на інтелектуальну власність, об'єкт інтелектуальної власності, интеллектуальная собственность, трудовые отношения, охрана права на интеллектуальную собственность, объект интеллектуальной собственности, intellectual property, employment relations, protection of intellectual property rights, objects of intellectual property
Цитування
Коваленко О. О. Принцип справедливості як засада охорони та захисту права інтелектуальної власності у трудових відносинах / О. О. Коваленко // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 92-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 18–21.