Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7270
Title: ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТІ ЯК ЗАСАДА ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ
Other Titles: ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТИ КАК ОСНОВА ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ
THE PRINCIPLE OF JUSTICE AS A PRINCIPLE OF PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN EMPLOYMENT RELATIONS
Authors: Коваленко, О. О.
Keywords: інтелектуальна власність
трудові відносини
охорона права на інтелектуальну власність
об'єкт інтелектуальної власності
интеллектуальная собственность
трудовые отношения
охрана права на интеллектуальную собственность
объект интеллектуальной собственности
intellectual property
employment relations
protection of intellectual property rights
objects of intellectual property
Issue Date: 2-Apr-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Коваленко О. О. Принцип справедливості як засада охорони та захисту права інтелектуальної власності у трудових відносинах / О. О. Коваленко // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 92-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 18–21.
Abstract: У статті розкрито, що, не дивлячись на те, що в Україні приділяється увага створенню і вдосконаленню правового регулювання у сфері інтелектуальної власності, все одно поширюється кількість правопорушень у цій сфері. Визанчено поняття "право інтелектуальної власності" і "об’єкт інтелектуальної власності". Автор підкреслює, що що роботодавець та працівник мають спільне право на отримання відповідних реєстраційних документів на об’єкти інтелектуальної власності (свідоцтв, патентів). В статье раскрыто, что, несмотря на то, что в Украине уделяется внимание созданию и усовершенствованию правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности, все равно увеличивается количество правонарушений в этой сфере. Определены понятия "право интеллектуальной собственности" и "объект интеллектуальной собственности". Автор подчеркивает, что работодатель и работник имеют общее право на получение соответствующих регистрационных документов на объекты интеллектуальной собственности (свидетельств, патентов). The article reveals that, despite the fact that Ukraine pays attention to the creation and improvement of legal regulation in the field of intellectual property, the number of offenses in this area is still increasing. The concepts of "intellectual property right" and "object of intellectual property" are defined. The author emphasizes that the employer and the employee have the same right to receive the relevant registration documents for intellectual property (certificates, patents).
URI: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7270
Appears in Collections:Кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О. І. Процевського

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Коваленко О. А. .pdf404.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.