Використання іноземного досвіду реформування вишів з урахуванням національної академічної культури як передумова успішності реформ у Німеччині

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Гельветика
Анотація
У статті порушено проблему врахування специфіки національної академічної культури як запоруки успішності корінних перетворень у галузі вищої освіти Німеччини. Позитивні результати реалізації програмних положень Болонської реформи є наслідком консенсусу у німецькому вишівському середовищі, котрий сприяв розробці вдалої стратегії реформування. Ця стратегія дозволила зберегти значний потенціал німецьких вишів і підвищити їх конкурентноздатність. Данная статья касается проблемы учёта специфики собственной академической культуры как залога успешности коренных преобразований в области высшего образования Германии. Положительные результаты реализации программных положений Болонской реформы являются следствием консенсуса в немецкой академической среде, который способствовал разработке удачной стратегии реформирования. Эта стратегия позволила сохранить значительный потенциал немецких вузов и повысить их конкурентоспособность.The given article concerns problems of the viewing specificity of own academic culture as pledge of radical restructuring success in the field of German higher education. Positive results of realization of conceptual positions of Bologna declaration is a consequence of consensus in the German academic environment which promoted working out of successful reforming strategy. This strategy has allowed to keep considerable potential of German higher educational institutions and to raise their competitiveness.
Опис
Ключові слова
світові освітні стандарти, імпортування готових концепцій, імпортування готових моделей, національний культурний фон, якісна диференціація вишів, створенняня конкурентного середовигца, мировые образовательные стандарты, импортирование готовых концепций, импортирование готовых моделей, национальный культурный фон, качественная дифференциация вузов, создание конкурентной среды, world educational standards, importing ready concepts, importing ready models, national cultural background, qualitative differentiation of high schools, creation of the competitive environment
Цитування
Черкашин С. В. Використання іноземного досвіду реформування вишів з урахуванням національної академічної культури як передумова успішності реформ у Німеччині / С. В. Черкашин // Педагогічні науки : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т ; [редкол. : В. Л. Федяєва (голов. ред.) та ін]. – Херсон : Гельветика, 2017. – Вип. LXXVIIІ, т. 2. – С. 61–65.