Technology of combination of physical exercises and poems about nature for integral development physical fitness and cognitive possibilities children of preschool age

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Health, sport, rehabilitation
Анотація
Purpose: of this work is to highlight the features of the author's systems of integral development of preschool children. Material and Methods: The formative experiment was conducted on the basis of a kindergarten in Kharkov, Ukraine. Children from one of the older groups (n=20) were the experimental group; children of the other older group (n=21) were the control group. Before and after the formative experiment, testing was carried out, which was a control experiment. Before the formative experiment, the groups were identical in terms of physical fitness. Physical culture classes were combined with watching specially prepared drawings (Fig. 2) on the theme of poems accompanying the exercises.A system of lessons with newborns and infants with the help of dynamic exercises has been developed, as well as an author's system of lessons with children from 1 to 7 years old. The exercises are performed with verses about nature. Results: The use of dynamic gymnastics for newborns and infants "Nature Miracle" helps to strengthen the musculoskeletal system and all body systems; development of strength, flexibility, agility, endurance, and later - speed; prevention or reduction of child injuries during the subsequent development of walking, running, jumping, etc.; increasing resistance to adverse environmental influences; formation of a base for the tolerance of intellectual workloads associated with studies; creating a solid foundation for subsequent practice of any sport. Conclusions: It is shown that performing exercises not counting, but under poetic images, which is most acceptable for children from 1 year old, promotes integral development, reduces the feeling of fatigue, saturates emotionally classes, making gymnastics very attractive for children and adults. Мета: освітити особливості авторських систем інтегрального розвитку дітей дошкільного віку. Матеріал і методи: Формуючий експеримент проводився на базі дитячого садка м. Харкова, Україна. Експериментальною групою були діти однієї зі старших груп (n=20); контрольною групою були діти іншої старшої групи (n=21). До і після формувального експерименту проводилося тестування, яке було контрольним. До формувального експерименту групи були ідентичними за рівнем фізичної підготовленості. Заняття з фізичної культури поєднувалися з переглядом спеціально підготовлених малюнків (рис. 2) на тему віршів, що супроводжують вправи. Розроблено систему занять з новонародженими та грудними дітьми за допомогою динамічних вправ, а також авторську систему занять з дітьми від 1 до 7 років. Вправи виконуються з віршами про природу. Результати: Застосування динамічної гімнастики для новонароджених і грудних дітей «Чудо природи» сприяє зміцненню опорно-рухового апарату і усіх систем організму; розвиток сили. Гнучкості, спритності, витривалості, а пізніше – швидкості; відвертанню або зменшенню дитячого травматизму при подальшому освоєнні ходьби, бігу, стрибків і так далі; підвищення стійкості до несприятливих дій довкілля; формуванню бази для переносимості інтелектуальних навантажень, пов´язаних з навчанням; створенню надійної основи для подальшого зайняття будь-якими видами спорту. Висновки: Показано, що виконання вправ не під рахунок, а під віршовані образи, що найприйнятніше для дітей від 1 року, сприяє інтегральному розвитку, знижує почуття втоми, насичує емоційно зайняття, роблячи гімнастику дуже привабливою для дітей і дорослих.
Опис
Ключові слова
children, preschoolers, gymnastics, exercises, poetry, nature, діти, дошкільнята, гімнастика, вправи, вірші, природа
Цитування
Technology of combination of physical exercises and poems about nature for integral development physical fitness and cognitive possibilities children of preschool age / Zh. Kozina, O. Kozin, S. Grygorieva, V. Khvorost, P. Kaparchuk // Health Technologies. – 2023. – № 1 (1). – Pp. 6–23. https://doi.org/10.58962/HT.2023.1.1.6-23