ІНШОМОВНА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ПОШИРЕННЯ МИРОТВОРЧОГО СВІТОГЛЯДУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-07-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Об’єктом цієї роботи є іншомовна комунікативна компетентність, а предметом застосування іншомовної комунікативної компетентності як засобу поширення ідей миротворчості. Актуальність дослідження підтверджується значною суспільною значущістю питання миротворчості, що поширюється та пропагуються інститутами міжнародної співпраці, такими як Організація Об’єднаних Націй, Асоціації миротворців тощо. Визначено, що іншомовна комунікативна компетентність є засобом поширення ідей миротворчості, адже вона створює ґрунт для міжкультурного діалогу, адже взаєморозуміння є першим кроком в нівелюванні конфліктогену непорозуміння. Миротворча функція ІКК об’єктивується також і через факт рефреймінгу (розширення авдиторії реципієнтів) початкової іде ї миру різними мовами для різних цільових авдиторій, що підтверджується мультилінгвальною практикою ООН. З другого боку, у розрізі компетентнісної освіти ІКК може відігравати додаткову роль миротворчості в межах «класної кімнати» за умови синергії навчання миротворчим практикам через комунікацію іноземною мовою. The object of this work is foreign language communicative competence, and the subject is the application of foreign language communicative competence as a means of disseminating peacekeeping ideas. The relevance of the study is confirmed by the significant social significance of the issue of peacekeeping, which is disseminated and promoted by institutions of international cooperation, such as the United Nations, Peacekeepers' Associations, etc. It is determined that foreign language communicative competence is a means of spreading the ideas of peacemaking, as it creates the basis for intercultural dialogue, since mutual understanding is the first step in levelling the conflictogenic misunderstanding. The peacemaking function of the CIC is also objectified through the fact of reframing (expanding the audience of recipients) the initial idea of peace in different languages for different target audiences, which is confirmed by the UN's multilingual practice. On the other hand, in the context of competency-based education, ICC can play an additional role of peacemaking within the "classroom", provided that there is a synergy of teaching peacemaking practices through communication in a foreign language.
Опис
Ключові слова
компетентність, іншомовна комунікативна компетентність, миротворчість, іноземна мова, компетенція, competence, foreign language communication competence, peacekeeping, foreign language
Цитування
Зенякін О. Іншомовна комунікативна компетентність як засіб поширення миротворчого світогляду / О. Зенякін // Мир. Безпека. Освіта : зб. тез доп. учасників круглого столу за міжнар. участю присвяч. 10-й річниці Дня укр. миротворців, Харків, 14 лип. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голова) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 74–78.