Актуальні питання підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до театралізації вокальних творів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті висвітлені актуальні питання підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до театралізації вокальних творів у сучасній науковій думці; розкрито сутність поняття «театралізація»; визначено основні функції театралізації вокальних творів; схарактеризовано види і форми театралізації; виявлені найбільш уживані у практиці засоби театралізації вокальних творів. The article highlights relevant issues of preparing future music teachers for the theatricalization of vocal works in modern scientific thought; reveals the essence of the concept of "theatricalization"; defines the main functions of theatricalization in vocal works; characterizes types and forms of theatricalization; identifies the most commonly used means of theatricalizing vocal works in practice.
Опис
Ключові слова
театралізація, драматизація, акторська майстерність, сценічна композиція, вокальна композиція, вокальний театр, theatricalization, dramatization, acting skills, stage composition, vocal composition, vocal theater
Цитування
Васильєва О. В. Актуальні питання підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до театралізації вокальних творів / О. В. Васильєва, Цзя Го // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: наукові дискусії : зб. статей ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. , Харків, 24 берез. 2023 р. / Харків нац. пед. ун-т ім Г. С. Сковороди ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського ; [заг. ред. А. В. Соколової]. – Харків : ХНПУ, 2023. – С. 98–105.