ВПЛИВ ПСИХОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ З РІЗНИМИ РІВНЯМИ ФІЗИЧНОГО СТАНУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
Анотація
Статтю присвячено вивченню проблеми впливу психічного стану військовослужбовців різного рівня фізичного стану на ефективність формування загальної та спеціальної фізичної підготовленості у процесі занять фізичної ідготовкою. Зроблено акцент на тому, що зміст діяльності з формування у воїнів фізичної витривалості, емоційно-вольових якостей і психологічної стійкості здійснюється в умовах впливу фізичних і психічних навантажень. Статья посвящена изучению проблемы влияния психического состояния военнослужащих разного уровня физического состояния на эффективность формирования общей и специальной физической подготовленности в процессе занятий физической подготовкой. Сделан акцент на том, что содержание деятельности по формированию у воинов физической выносливости, эмоционально-волевых качеств и психологической устойчивости осуществляется в условиях воздействия физических и психических нагрузок. The article is devoted to the study of the problem of the influence of the mental state of military personnel of different levels of physical condition on the effectiveness of the formation of general and special physical fitness in the process of physical training. The emphasis is placed on the fact that the content of the activities for the formation of physical stamina, emotional-volitional qualities and psychological stability in soldiers is carried out under the influence of physical and mental stress.
Опис
Ключові слова
мотиваційний стан, мотивація, загальна фізична підготовка, спеціальна фізична підготовка, курсанти, мотивационное состояние, мотивация, общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка, курсанты, motivation status, motivation, general physical training, special physical training, cadets
Цитування
Вплив психологічних факторів на ефективність формування фізичної підготовленості військовослужбовців з різними рівнями фізичного стану / С. В. Палевич, О. Г. Піддубний, О. А.Ткачук, Ж. О. Цимбалюк // Спортивний вісник Придніпров'я. - 2019. - № 1. - С. 119-129.