НОМІНАЦІЇ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ПЕРСОНАЖІВ У СУЧАСНОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ ТВОРІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дослідження присвячене вивченню засобів вербалізації емоційного стану персонажів сучасного англомовного літературного твору, а саме в романі Дж. Роулінг “Harry Potter and the Philosopher’s Stone”. Вивчено сутність понять «емоції», «емоційний стан», «емоційність», «емотивність» та «експресивність» та виявлено різницю між ними. Розглянуто засоби вербалізації емоцій на різних рівнях мови (лексичний, фразеологічний, синтаксичний, графічний тощо) та у мові авторарозповідача, у мовленні самих персонажів, у мовленні інших персонажів та у внутрішньому мовленні. Створено комплекс вправ з навчання екстенсивного читання літературного твору в старшій школі відповідно до вимог програми. The master’s research is dedicated to the study of means of verbalization of the emotional state of the characters of a modern English-language literary work, namely J. K. Rowling’s novel “Harry Potter and the Philosopher’s Stone”. The essence of the concepts of “emotions”, “emotional state”, “emotionality”, “emotiveness”, and “expressiveness” was studied, and the difference between them was revealed. Means of verbalization of emotions at different levels (lexical, phraseological, syntactic, graphic, etc.) as well as in the language of the author-narrator, in the speech of the characters themselves, in the speech of other characters, and in the inner speech are considered. A set of exercises for teaching extensive reading of a literary work in a senior school was created according to the curriculum requirements.
Опис
Ключові слова
емоції, емоційний стан, емоційність, емотивність, номінація, вербалізація, літературний персонаж, стилістично нейтральні мовні засоби, стилістично марковані мовні засоби, екстенсивне читання, emotions, emotional state, emotionality, emotiveness, nomination, verbalization, literary character, stylistically neutral language means, stylistically marked language means, extensive reading
Цитування
Бєляєва В. В. Номінації емоційного стану персонажів у сучасному літературному творі : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / В. В. Бєляєва ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. англ. філології. – Харків, 2023. – 91 с.
Колекції