ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ДО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто проблему дотримання академічної доброчесності. Питання та проблеми дотримання академічної доброчесності систематично розглядаються на засіданнях Вченої ради фізико-математичного факультету та кафедр фізики і кіберфізичних систем, математики, інформатики, загальної педагогіки та педагогіки вищої школи. На факультеті запроваджено інформаційно-просвітницькі заходи зі студентами та викладачами: працюють постійно діючі інформаційні стенди, розповсюджуються онлайн-листівки та бюлетені; вимоги щодо дотримання академічної доброчесності включено до методичних рекомендацій щодо виконання усіх видів студентських наукових робіт тощо. Останні роки на регулярній основі відбуваються практично-зорієнтовані заходи для студентів та викладачів щодо проблеми академічної доброчесності (презентації, семінари, майстер-класи, он-лайн заходи тощо). Зауважено, що до таких заходів активно залучаються співробітники Наукової бібліотеки ХНПУ імені Г.С.Сковороди. В статье рассмотрена проблема соблюдения академической доброчестности. Вопросы и проблемы соблюдения академической доброчестности систематически рассматриваются на заседаниях Ученого совета физико-математического факультета и кафедр физики и киберфизических систем, математики, информатики, общей педагогики и педагогики высшей школы. На факультете ведутся информационно-просветительские мероприятия со студентами и преподавателями: работают постоянно действующие информационные стенды, распространяются онлайн-открытки и бюллетени; требования по соблюдению академической доброчестности включены в методические рекомендации по выполнению всех видов студенческих научных работ и др. Последние годы на регулярной основе происходят практически-ориентированные мероприятия для студентов и преподавателей по проблеме академической доброчестности (презентации, семинары, мастер-классы, онлайн мероприятия и т. п.). Замечено, что к таким мерам активно привлекаются сотрудники Научной библиотеки ХНПУ имени Г. С. Сковороды. The article considers the problem of academic integrity observance. The issues and problems of academic integrity observance are systematically considered at the meetings of the Academic Council of the Faculty of Physics and Mathematics and the Departments of Physics and Cyber-Physical Systems, Mathematics, Informatics, General Pedagogy and Pedagogy of Higher Education. The Faculty conducts informational and educational activities with students and faculty: there are permanent information boards, online postcards and newsletters are distributed; the requirements for compliance with academic integrity are included in the methodological guidelines for all types of student research papers, etc. In recent years, practically oriented events for students and teachers on the issue of academic integrity (presentations, seminars, workshops, online events, etc.) take place on a regular basis. It has been noticed that the staff of the Scientific Library of the Skovoroda Kharkiv State Pedagogical University are actively involved in such activities.
Опис
Ключові слова
академічна доброчесність, педагогічна освіта, плагіат, інформаційно-просвітницькі заходи, професійна підготовка, академическая доброчестность, педагогическое образование, плагиат, информационно-просветительские мероприятия, профессиональная подготовка, academic integrity, teacher education, plagiarised, awareness-raising activities, vocational training
Цитування
Пономарьова Н. О. Імплементація принципів академічної доброчесності до освітнього простору закладів вищої педагогічної освіти / Н. О. Пономарьова // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: зб. тез доп. учасників ІІ наук.-практ. конф. молодих учених, Харків, 14–15 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова (голова оргкомітету) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 195–197.