МЕТОДИКА НАВЧАННЯ РОЗВ'ЯЗАННЮ НЕРІВНОСТЕЙ З МОДУЛЕМ В ПОГЛИБЛЕНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ БАЗОВОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі науково обґрунтовано теоретичні основи навчання розв'язання нерівностей з модулем в поглибленому курсі математики базової школи, а саме: визначено суть поняття «нерівності з модулем», доведено важливість вивчення теми «Нерівності з модулем» в шкільному курсі математики; проведено аналіз змісту вивчення теми «Нерівності з модулем» у поглибленому курсі математики та у шкільних підручниках; розроблено методичні рекомендації та систему задач на тему «Розв'язання нерівностей з модулем». Установлено, що спостерігається позитивний вплив проведеної роботи на підвищення рівнів навчальних можливостей учнів у вивченні теми «Розв'язання нерівностей з модулем» в поглибленому курсі математики базової школи. The paper scientifically substantiates the theoretical foundations of learning to solve inequalities with a module in the in-depth course of mathematics in primary school, namely: the essence of the concept of "inequality with a module", proved the importance of studying the topic "Inequalities with a module" in school mathematics; the analysis of the content of studying the topic "Inequalities with the module" in the in-depth course of mathematics and school textbooks; methodical recommendations and a system of problems on the topic "Solving inequalities with the module" were developed. It is established that there is a positive impact of the work on improving the learning opportunities of students in the study of the topic "Solving inequalities with the module" in the in-depth course of mathematics in primary school.
Опис
Ключові слова
освітній процес, учні, методика, розв'язання нерівностей з модулем, поглиблений курс математики, базова школа, educational process, students, methods, solving inequalities with the module, advanced course in mathematics, basic school
Цитування
Войтенко О. М. Методика навчання розв'язанню нерівностей з модулем в поглибленому курсі математики базової школи : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Математика) / О. М. Войтенко; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. математики. – Харків, 2022. – 66 с. : схеми.
Колекції