ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ НОВИХ СОЦІАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-11-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Анотація
У публікації на основі аналізу наукової літератури та практики надання освітніх послуг у дистанційній формі з’ясовано її переваги та недоліки, визначено роль дистанційної освіти у розвитку професійної спільноти. Автором визначено можливості використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій з метою підвищення партнерської взаємодії закладів вищої освіти та спеціалізованих соціальних інституцій як важливих суб’єктів соціальної сфери, що забезпечують ефективність професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі, здатних вирішувати складні соціальні проблеми сучасного суспільства. Охарактеризовано можливості дистанційного формату для ознайомлення майбутніх соціальних працівників з практикою надання відповідних соціальних послуг в умовах нових соціальних викликів. The publication, based on the analysis of scientific literature and the practice of providing educational services in a distance form, clarified its advantages and disadvantages, determined the role of distance education in the development of the professional community. The author has determined the possibilities of using modern information and communication technologies in order to increase the partnership of higher education institutions and specialized social institutions as important subjects of the social sphere, which ensure the effectiveness of the professional training of future specialists in the social field, capable of solving complex social problems of modern society. The possibilities of the remote format for familiarizing future social workers with the practice of providing relevant social services in the conditions of new social challenges are characterized.
Опис
Ключові слова
професійна підготовка, майбутні соціальні працівники, дистанційна освіта, соціальні виклики, professional training, future social workers, distance education, social challenges
Цитування
Костіна В. В. Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників в умовах нових соціальних викликів / В. В. Костіна // Актуальні питання соціальної роботи на сучасному етапі розвитку українського суспільства : матеріали VІІІ міжвуз. наук.-практ. семінару, Харків, 10 листоп. 2020 р. – Харків, 2020. – С. 80–83.