Подолання конфліктних ситуацій як умова успішного формування навчальної діяльності у молодших школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі досліджено поведінку в конфлікті молодших школярів. У першому розділі "Теоретичні засади дослідження конфліктної поведінки у молодших школярів", розглядалися конфлікти як психолого-педагогічна проблема, розкривалося, що в психолого-педагогічних дослідженнях існує безліч точок зору на природу і причини конфлікту, також аналізувалися чинники формування навчальної діяльності на початковій ланці здобуття освіти. Другий розділ «Емпіричне дослідження конфліктності та її впливу на успішність навчальної діяльності у молодших школярів» присвячений виявленню схильності дітей молодшого шкільного віку до конфліктної поведінки і вивченню їх академічної успішності та шкільної мотивації. Результатом дослідження є розробка корекційних занять та методичних рекомендацій, спрямованих на розвиток навичок конструктивної поведінки в конфлікті у молодших школярів. This topic is devoted to the study of conflict prevention in primary school age. In the first Chapter «Theoretical aspects of the study of conflict behavior in primary school age», considered conflicts as a psychological and pedagogical problem, revealed that in psychological and pedagogical research there are many points of view on the nature and causes of the conflict, and factors of formation of educational activities at the initial level of education were also analyzed. The second Chapter «Empirical Study of conflict and its impact on the success of educational activities in primary school age» is devoted to identifying the tendency of primary school children to conflict behavior and studying their academic performance and school motivation. The result of the study is the development of Correctional classes and methodological recommendations aimed at developing constructive behavior skills in conflict in primary school age.
Опис
Ключові слова
конфлікт, конфліктна поведінка, конфліктна ситуація, молодші школярі, академічна успішність, шкільна мотивація, конструктивна поведінка, conflict, conflict behavior, conflict situation, primary school age, academic performance, school motivation, onstructive behavior
Цитування
Пенцова І. В. Подолання конфліктних ситуацій як умова успішного формування навчальної діяльності у молодших школярів : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / І. В. Пенцова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 70 с. : іл., табл.
Колекції