Визначальні моделі хронотопу у формуванні жіночих образів в історичному романі Павла Загребельного "Роксолана"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Altezoro, sro & Dialog
Анотація
Стаття присвячена зіставленню притаманних жіночим образам історичного роману Павла Загребельного «Роксолана» моделей хронотопу як ідеостилістичних засобів творення системно-структурної, жанрової й ідейної специфіки текстів митця. Досягнення мети передбачає розв’язання завдань: визначити й схарактеризувати специфіку домінантних моделей хронотопу, які структурують жіночі образи в романі. Інтерпретація хронотопу через категорію події уможливила введення нами поняття «модель хронотопу», під яким розуміється певна типова подія, яка замальовується в площині одного твору кілька разів у стосунках до різних героїв або того самого героя. Для зображення цієї події автор може обирати різні топосні й хроносні параметри, зберігаючи при цьому інваріантну сутність події. В історичному романі «Роксолана» виразно простежується тенденція до використання письменником типових хронотопів для створення образу людини в історії. Нами було виділено в романі такі центральні моделі хронотопів, як хронотоп боротьби, спокути, перемоги, поразки, втечі, прозріння. Серед домінантних моделей хронотопу, які структурують образи Валіде Хафси, Махідевран, Роксолани-Хуррем, переважають спільні моделі: боротьби, перемоги, вознесіння, випробування, зміни (переходу), поразки (падіння), помсти, утрати. Усіх героїнь в історичному романі Павла Загребельного «Роксолана» об’єднує хронотоп боротьби за владу над Сулейманом. Для досягнення своєї мети владні рабині гарему проходять через хронотопи випробування, зміни (переходу), утрат. Моделі перемоги, вознесіння супроводжуються хронотопами поразки, утрати, помсти. Завдяки використаним моделям хронотопу Павла Загребельному вдається створити рельєфні психологічні образи людей ХVІ століття. Статья посвящена сопоставлению присущих женским образам исторического романа Павла Загребельного «Роксолана» моделей хронотопа как идеостилистичних средств создания системно-структурной, жанровой и идейной специфики текстов художника. Достижение цели предполагает решение задач: определить и охарактеризовать специфику доминантных моделей хронотопа, которые структурируют женские образы в романе. Интерпретация хронотопа через категорию события сделала введение нами понятие «модель хронотопа», под которым понимается определенная типичное событие, которое изображается в плоскости одного произведения несколько раз в отношения к различным героям или того же героя. Для изображения этого события автор может выбирать различные топосные и хроносные параметры, сохраняя при этом инвариантную сущность события. В историческом романе «Роксолана» отчетливо прослеживается тенденция к использованию писателем типовых хронотопов для создания образа человека в истории. Нами было выделено в романе такие центральные модели хронотопов, как хронотоп борьбы, искупления, победы, поражения, побеги, прозрение. Среди доминантных моделей хронотопа, которые структурируют образы Валиде Хафсы, Махидевран, Роксоланы-Хуррем, преобладают общие модели: борьбы, победы, вознесения , испытания, изменения (перехода), поражения (падение), мести, потери. Всех героинь в историческом романе Павла Загребельного «Роксолана» объединяет хронотоп борьбы за власть над Сулейманом. Для достижения своей цели властные рабыни гарема проходят через хронотопы испытания, изменения (перехода), потерь. Модели победы, вознесения сопровождаются хронотоп поражения, потери, мести. Благодаря использованным моделям хронотопа Павла Загребельному удается создать рельефные психологические образы людей ХVI века. The article is devoted to the comparison of the models of the chronotope inherent in women's images of Pavel Zagrebelny's historical novel "Roksolan" as ideological and stylistic means of creating system-structural, genre and ideological specifics of the artist's texts. Achieving the goal involves solving problems: to identify and characterize the specifics of the dominant models of the chronotope, which structure the female characters in the novel. Interpretation of the chronotope through the category of event made it possible for us to introduce the concept of "chronotope model", which means a typical event that is depicted in the plane of one work several times in relation to different characters or the same character. To depict this event, the author can choose different topos and chronological parameters, while maintaining the invariant essence of the event. In the historical novel "Roksolana" there is a clear tendency for the writer to use typical chronotopes to create the image of man in history. We have identified in the novel such central models of chronotopes as the chronotope of struggle, redemption, victory, defeat, escape, and enlightenment. Among the dominant models of the chronotope, which structure the images of Valide Hafsa, Mahidevran, Roxolana-Hurrem, common models prevail: struggles, victories, ascension, trials, changes (transitions), defeats (falls), revenge, losses. All the heroines in Pavel Zagrebelny's historical novel "Roksolan" are united by the chronotope of the struggle for power over Suleiman. To achieve their goal, the powerful rabbis of the harem go through chronotopes of trials, changes (transitions), losses. Models of victory, ascension are accompanied by chronotopes of defeat, loss, revenge. Thanks to the models of Pavel Zagrebelny's chronotope used, it is possible to create relief psychological images of people of the 16th century.
Опис
Ключові слова
історичний роман, хронотопна організація, топосні й хроносні параметри, ізоморфний феномен, хронотоп, моделі хронотопу, исторический роман, хронотопная организация, топосные и хроносные параметры, изоморфный феномен, модели хронотопа, historical novel, chronotope organization, topographic and chronological parameters, isomorphic phenomenon, chronotope, chronotope models
Цитування
Нестеренко Н. Визначальні моделі хронотопу у формуванні жіночих образів в історичному романі Павла Загребельного "Роксолана" / Н. Нестеренко // Traektoriâ Nauki=Path of Science. – Slovak Republic : Altezoro, sro & Dialog, 2019. – Vol. 5, № 11.– С. 1001–1007.