The specific features of the primary school development at the eastern ukrainian territories in the second half of the 19th-the beginning of the 20th centuries

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Premier Publishing s.r.o., Vienna-Prague
Анотація
The paper gives a brief description of the four stages of the primary education development at the eastern Ukrainian territories since the middle of the 19th century till the beginning of the 20th century, taking into account the develop-ment of state legislation relating to primary education, the dynamics of quantitative and qualitative growth of the primary school network, the transformation of the eco-nomic, cultural and education spheres of the region, which contributed to the change in the content, forms and methods of primary education. On the basis of the use of published and archive materials, a pedagogically valuable experience of the activity of the eastern Ukrainian territories primary schools in the middle of the 19th and the beginning of the 20th century was determined (reform ideas for literacy among the general population and experience in introducing educational reforms, the formation of a special type of state and civil management of public schools, the involvement of zemstvos, urban and rural associations in determining the content, methods and forms of primary education). The data on the content, forms and methods of primary school education at the eastern Ukrainian territories are specifi ed and elaborated. У статті подано короткий опис чотирьох етапів розвитку початкової освіти на східних територіях України з середини ХІХ до початку ХХ століття, враховуючи розробку державного законодавства, що стосується початкової освіти, динаміка кількісного та якісного зростання мережі початкових шкіл, трансформація економічної, культурної та освітньої сфер регіону, що сприяло зміні змісту, форм і методів початкової освіти. На основі використання опублікованих та архівних матеріалів було визначено педагогічно цінний досвід діяльності початкових шкіл східноукраїнських територій середини 19 - початку 20 століття (реформування ідей щодо грамотності серед широкого населення та досвід впровадження освітніх реформ, формування особливого типу державного та цивільного управління державними школами, залучення земств, міських та сільських об’єднань до визначення змісту, методів та форм початкової освіти). Дані про зміст, форми та методи навчання початкової школи на східноукраїнських територіях конкретизовані та опрацьовані. В статье представлены краткое описание четырех этапов развития начального образования на восточных территориях Украины с середины XIX до начала ХХ века, учитывая разработку государственного законодательства, касающегося начального образования, динамика количественного и качественного роста сети начальных школ, трансформация экономической, культурной и образовательной сфер региона, что способствовало изменению содержания, форм и методов начального образования. На основе использования опубликованных и архивных материалов были определены педагогически ценный опыт деятельности начальных школ восточно территорий середины 19 - начала 20 века (реформирование идей по грамотности среди широкого населения и опыт внедрения образовательных реформ, формирования особого типа государственного и гражданского управления государственными школами, привлечения земств, городских и сельских объединений к определению содержания, методов и форм начального образования). Данные о содержании, формах и методах обучения начальной школы на восточно территориях конкретизированы и проработаны.
Опис
Ключові слова
primary school, Ukraine, eastern Ukrainian territories, zemstvos, as-sociation, primary education forms, primary education methods, початкова школа, Україна, східноукраїнські території, земства, асоціація, форми початкової освіти, методи початкової освіти, начальная школа, Украина, восточно-украинская территория, земства, ассоциация, формы начального образования, методы начального образования
Цитування
Agarkova N. The specific features of the primary school development at the eastern ukrainian territories in the second half of the 19th-the beginning of the 20th centuries / N. Agarkova // Educational Studios : Theory and Practice : collective monograph / H. S. Skovoroda Kharkiv Nat. Ped. Un-ty ; edit. S. T. Zolotukhina, I. M. Trubavina. – Prague ; Vienna : Premier Publishing, 2018. – P. 129-139.