Синонімічні монопредикативні висловлення зі специфікативним розширенням первинної структури (на матеріалі французької художньої прози ХХ – початку ХХІ століть)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті виявлено структурні типи й семантичні особливості специфікативно розширених монопредикативних висловлень із синтаксичною синонімією французької художньої прози ХХ – початку ХХІ століть; зворотно (мовлення → мова) реконструйовано первинну синтагму / пропозицію актуалізованої преференціальної опції; обґрунтовано ко(н)текстуальну пертинентність досліджуваних типів висловлень, що реалізуються залежно від певної комунікативної інтенції автора полегшити або ускладнити інтерпретацію повідомлення адресатові або його ідіостильових особливостей. In this article the specificatively extended monopredicative utterances (MPU) with syntactic synonymy are considered as transforms with temporal semantic meaning of the systemic (linguistic) primary (pivotal) syntagma / proposition. The actuality of this article is conditioned by the insufficiency of the studies in the romance and home linguistics of semantic-syntactic and pragmatic peculiarities of extended utterances as synonymic transforms of primary structures. The goal of this research is to study the structural types and the semantic-pragmatic characteristics of synonymic MPU with the specificative extension of the systemic primary structure in French fiction of the XXth – the beginning of the XXIst centuries. Achieving the goal involves solving such problems as: to distinguish the structural types of specificatively extended MPU with syntactic synonymy; to reconstruct inversely the primary structure of the transform realized in the discourse; to reveal the semantic meanings of the pivotal and actualized synonymic structures; to justify the co(n)textual (linguistic and situational) pertinence of the extended preferential option. Such types of the specificative extension of synonymic MPU are distinguished: 1) аctive predicative extension with the desemantized predicate aller in the infinitive construction aller + Inf; 2) аctive predicative extension with desemantized predicates être and avoir in MPU with the super-compound past tense; 3) passivization with the active actant; 4) extension with the adverbial-predicative analytic constructions containing the non-synonymic nominal lexemes denoting the stage of the development of the action: être + en train de, en cours de, en passe de, sur le point de, etc.; 5) extension with the predicate être in the subject infinitive turn être + à + Inf. The co(n)textual pertinence of the analyzed utterances is justified. It is proved that the synonymic specificatively extended MPU are actualized according to the communicative intention of the author to simplify or to complicate the interpretation of the information to the addressee or his or her idiostylistic peculiarities.
Опис
Ключові слова
ко(н)текстуальна пертинентність, монопредикативне висловлення, первинна структура, преференціальна опція, синтаксична синонімія, специфікативне розширення, co(n)textual pertinence, monopredicative utterance, preferential option, primary structure, specificative extension, syntactic synonymy
Цитування
Лепетюха А. В. Синонімічні монопредикативні висловлення зі специфікативним розширенням первинної структури (на матеріалі французької художньої прози ХХ – початку ХХІ століть) / А. В. Лепетюха // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – Вип. 54, ч. 1. – С. 38–49. – DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2021.54.1.04