УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено практичну підготовку майбутніх вчителів англійської мови. Педагогічна практика як організаційна форма навчання є найважливішою сполучною ланкою між теоретичною та практичною діяльністю здобувача другого (магістерського) рівня вищої освіти і посідає важливе місце в особистісно-професійному становленні майбутніх фахівців зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)). Зазначено, що педагогічна практика магістрів у закладах середньої освіти дозволяє змоделювати їх майбутню професійну діяльність і виявити ступінь готовності кожного до неї. The publication examines the practical training of future English language teachers. Pedagogical practice as an organizational form of learning is the most important link link between the theoretical and practical activities of the second (master's) level of higher education and occupies an important place in the personal and professional development of future specialists in the specialty 014 Secondary Education (Language and Literature (English)). It is noted that the pedagogical practice of masters in secondary education institutions allows to simulate their future professional activity and reveal the degree of readiness of each person for it.
Опис
Ключові слова
англійська мова, підготовка вчителів, педагогічна практика, освітній процес, English language, teacher training, pedagogical practice, educational process
Цитування
Тучина Н. Удосконалення практичної підготовки майбутніх вчителів англійської мови / Н. Тучина, Л. Красовицька // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 20 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 143–146.