ВПЛИВ СУЧАСНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ УМОВ НА ПРОЦЕСИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті набули висвітлення питання сучасних змін у суспільстві, які торкнулися практично всіх сторін нашого життя, перетворивши їх кардинальним чином на всіх рівнях: від індивідуальних умов життєдіяльності конкретної людини до соціальних основ суспільства. У сучасних соціокультурних умовах потрібно відношення до особистості як до відкритої мінливої системи. При цьому особливого значення набуває соціалізація особистості, в ході якої вона намагається пристосуватися до соціального тиску і встановити рівновагу між внутрішніми і зовнішніми цінностями. Сутність соціалізації полягає в тому, що в процесі її людина формується як член того суспільства, до якого він належить. Включення індивіда в соціальне середовище і діяльність не обходиться без зовнішніх впливів, і саме вони стимулюють внутрішній прогрес, і ефект соціалізації полягає в тому, що особистість формується і як продукт, і як суб'єкт суспільних відносин. Результатом соціалізації стає соціалізованість. В статье получили освещение вопросы современных изменений в обществе, которые коснулись практически всех сторон нашей жизни, преобразив их кардинальным образом на всех уровнях: от индивидуальных условий жизнедеятельности конкретного человека до социальных основ общества. В современных социокультурных условиях нужно отношение к личности как к открытой изменяющейся системы. При этом особое значение приобретает социализация личности, в ходе которой она пытается приспособиться к социальному давлению и установить равновесие между внутренними и внешними ценностями. Сущность социализации состоит в том, что в процессе ее человек формируется как член того общества, к которому он принадлежит. Включение индивида в социальную среду и деятельность не обходится без внешних воздействий, и именно они стимулируют внутренний прогресс, и эффект социализации заключается в том, что личность формируется и как продукт, и как субъект общественных отношений. Результатом социализации становится социализованность. The article covers issues on the current changes in society that have affected almost all aspects of our lives, transforming them radically, at all levels, from the individual conditions of life of a particular person to the social fabric of the society. In modern social and cultural conditions need to the identity as an open evolving system.Thus the special importance of socialization of the personality, in which she tries to adjust to social pressures and establishing a balance between internal and external values. The essence of socialization consists in the fact that in the process of a person is formed as a member of the society to which he belongs. The inclusion of the individual in a social environment and activities is not without external influences, and that they stimulate internal progress, and the effect of socialization is that the personality is formed and how the product and subject of public relations. The result of socialization becomes socaltech.
Опис
Ключові слова
соціалізація особистості, соціокультурні умови, соціалізація, соціалізованість, социализация личности, социокультурные условия, социализация, социализованность, socialization, social and cultural conditions, socaltech
Цитування
Давидова М. О. Вплив сучасних соціокультурних умов на процеси соціалізації особистості / М. О. Давидова // Соціалізація особистості у сучасних соціокультурних контекстах : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 черв. 2016 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Д. Денисенко, Г. М. Куц. - Харків : ХНПУ, 2016. - С. 25-28.