СТРУКТУРА САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В сучасному світі продуктивна самоосвітня особистості неможлива без наявності у неї специфічних знань, умінь, навичок та особливої умотивованості. Стаття присвячена встановленню сутності основних компонентів структури самоосвітньої компетентності школярів в сучасних умовах. In the modern world, a productive self-educated individual is impossible without specific knowledge, abilities, skills and special motivation. The article is devoted to establishing the essence of the main components of the structure of self-educational competence of school students in modern conditions. The basis for the study was the application of an integrative approach to determining the essence of self-educational competence of school students.
Опис
Ключові слова
самоосвіта школярів, самоосвітня компетентність, інтегративний підхід, компоненти, мотиваційно-ціннісний компонент, змістовно-процесуальний, контрольно-рефлексивний, self-education of school students, self-educational competence, integrative approach, components, motivational-value component, substantiveprocedural, control-reflective
Цитування
Майстрюк І. С. Структура самоосвітньої компетентності школярів як педагогічна проблема / І. С. Майстрюк // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 344–346.