РОЗВИТОК ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПЕДАГОГА ЯК АКТУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
International Science Group
Анотація
У публікації досліджено управління професійним розвитком педагогів закладу загальної середньої освіти. Зазначено, що індивідуальний освітній маршрут професійного розвитку педагога розглядається як комплекс заходів, що включає опис змісту, форм організації, технологій, темпу і загального часу освоєння педагогічним працівником необхідних знань, умінь, практичних навичок і досвіду, заснований на особистісно зорієнтованому підході до організації професійної освіти. Він враховує соціально-педагогічний досвід особистості, його особисті ресурси, педагогічний контекст освітньої організації, в якій він працює, а також можливості та реалізації післядипломної освіти. The publication examines the management of professional development of teachers of general secondary education institutions. It is noted that the individual educational route of professional development of a teacher is considered as a set of activities that includes a description of the content, forms of organisation, technologies, pace and total time of mastering the necessary knowledge, skills, practical skills and experience by a teacher, based on a personality-oriented approach to the organisation of professional education. It takes into account the social and pedagogical experience of the individual, his/her personal resources, the pedagogical context of the educational organisation in which he/she works, as well as the possibilities and implementation of postgraduate education.
Опис
Ключові слова
управління, професійний розвиток, вчителі, заклади освіти, management, professional development, teachers, educational institutions
Цитування
Хлєбнікова Т. М. Розвиток професіоналізму педагога як актуальне завдання менеджменту освітніх організацій / Т. М. Хлєбнікова, Т. С. Устинова // Scientists and methods of using modern technologies : Proceedings of the XXI International Scientific and Practical Conference, Melbourne, Australia, May 30 – June 02, 2023. – Melbourne, 2023. – Pp. 172–176.