Організація культурно-дозвіллєвої діяльності молодших школярів у процесі дистанційного навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто організацію культурно-дозвіллєвої діяльності молодших школярів у процесі дистанційного навчання. Дозвілля молодших школярів охарактеризовано як діяльність дитини у вільний час, яка обрана за власними інтересами і нахилами, приносить їй моральне задоволення і в якій вона може проявити себе як особистість. Організація культурно-дозвіллєвої діяльності є важливим аспектом розвитку дитини, який сприяє формуванню всебічно розвинутої та гармонійної особистості, розвитку когнітивних та соціально-емоційних навичок, фізичної досконалості. Дозвілля також надає молодшим школярам можливість соціалізуватися, розвивати дружні стосунки та знижувати рівень стресу. Зазначено, що ефективна та якісна організація культурно-дозвіллєвої діяльності під час дистанційного навчання, потребує компетентного вчителя, застосування сучасних ІКТ, ефективних підходів та стратегій організації дозвілля, взаємозв’язку всіх учасників освітнього процесу. The publication examines the organization of cultural and leisure activities of junior high school students in the process of distance learning. The leisure time of younger schoolchildren is characterized as an activity of the child in his free time, which is chosen according to his own interests and inclinations, brings him moral satisfaction and in which he can express himself as a person. The organization of cultural and recreational activities is an important aspect of a child's development, which contributes to the formation of a comprehensively developed and harmonious personality, the development of cognitive and social-emotional skills, and physical perfection. Leisure time also provides opportunities for younger students to socialize, develop friendships and reduce stress levels. It is noted that the effective and high-quality organization of cultural and leisure activities during distance learning requires a competent teacher, the use of modern ICT, effective approaches and strategies for organizing leisure time, and the interconnection of all participants in the educational process.
Опис
Ключові слова
дистанційне навчання, культурно-дозвіллєва діяльність, учні молодшого шкільного віку, магістерські роботи, distance learning, cultural and leisure activities, students of primary school age, master's theses
Цитування
Шагодіна Є. Організація культурно-дозвіллєвої діяльності молодших школярів у процесі дистанційного навчання / Є. Шагодіна // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 55.