ЗАСОБИ МОДЕЛЮВАННЯ МОВНОЇ СИТУАЦІЇ ПРИ РОБОТІ НАД ФОРМУВАННЯМ САМОСТІЙНОГО МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ ІЗ ЗАЇКАННЯМ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто формування самостійного мовлення у дітей із заїканням. Самостійне мовлення дитини із заїканням – мовлення без безпосередньої опори на готовий зразок у вигляді слів чи фраз, що вимовляються дитиною. На логопедичних заняттях для кожної окремої дитини із заїканням необхідно створювати мовні ситуації з використанням ігрових методів, найбільш сприятливих для дитини, з кожним разом більш ускладнюючи завдання, обираючи різні умови, різні життєві ситуації, створювати конфліктні ситуації: у присутності знайомих і незнайомих людей, проведення дитиною екскурсії, виступаючи перед мікрофоном в ролі ведучого та ін. The publication deals with the formation of independent speech in children with stuttering. The independent speech of a child with stuttering is speech without direct reliance on a ready-made pattern in the form of words or phrases uttered by the child. In speech therapy sessions, for each individual child with stuttering, it is necessary to create speech situations using game methods that are most favourable for the child, each time making the task more difficult, choosing different conditions, different life situations, creating conflict situations: in the presence of familiar and unfamiliar people, a child conducting an excursion, speaking in front of a microphone as a presenter, etc.
Опис
Ключові слова
заїкання, порушення мовлення, логопедія, розвиток мовлення, stuttering, speech disorders, speech therapy, speech development
Цитування
Фесенко Л. П. Засоби моделювання мовної ситуації при роботі над формуванням самостійного мовлення у дітей із заїканням / Л. П. Фесенко // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 581–583.