«ДОГОВІР ПРО ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ» (1992 Р.) У КОНТЕКСТІ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ: МІЖ ГЛОБАЛІЗМОМ, РЕГІОНАЛІЗМОМ І НАЦІОНАЛЬНИМ СУВЕРЕНІТЕТОМ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавничий дім "Гельветика"
Анотація
Досвід участі національних держав у процесах глобалізації та регіональної інтеграції, які визначають характер сучасних міжнародних відносин, є актуальною темою, що потребує ґрунтовного вивчення. Стаття присвячена дослідженню ролі Великої Британії в інтеграційних процесах Європи на початку 90-х рр. ХХ ст. через дилему: «Британська Європа чи Європейська Британія?» Метою статті є аналіз «Договору про Європейський Союз» (1992 р.) у контексті зовнішньої політики держави: між глобалізмом, європейським регіоналізмом і захистом національного суверенітету. Автором використані загальнонаукові та спеціально-історичні методи дослідження. З’ясовано основні положення Маастрихтського договору та особливості його ратифікації Сполученим Королівством. Проаналізовано «європейське питання» в політиці провідних британських партій ‒ Консервативної, Лейбористської, Партії ліберальних демократів. Визначено здобутки і втрати, які принесли державі підписання та ратифікація Договору. Визначено основні цінності британської політичної еліти на зламі ХХ‒ХХІ ст.: глобалізм (витоки імперської спадщини), європейський регіоналізм (прагнення бути в «серці Європи») та національний суверенітет. У результаті дослідження зроблено висновки про те, що проєвропейська політика консервативного уряду Джона Мейджора (1990-1997 рр.) дала можливість Сполученому Королівству активно долучитися до інтеграційних процесів, пов’язаних із формуванням Єдиного внутрішнього ринку, Економічного та валютного союзу, контролюючи їх «зсередини». Проте підписання «Договору про Європейський Союз», який трансформувався в наднаціональне федеративне об’єднання, мало для Великої Британії і негативні наслідки: подальшу інституціоналізацію ЄС, обмеження національного суверенітету у фінансовій, податковій, правовій, зовнішньополітичній, безпековій сферах. The experience of national states’ participation in the processes of globalization and regional integration, which determine the nature of modern international relations is an actual topic that requires thorough study. The article is devoted to the study of Great Britain’s role in the European integration processes in the early 90s of the XXth century through the dilemma «British Europe or European Britain?» The purpose of the article is to analyze the Treaty on European Union (1992) in the context of the state’s foreign policy: between globalism, European regionalism and the protection of national sovereignty. General scientific and special historical methods of research have been used by the author. The main provisions of the Maastricht Treaty and the peculiarities of its ratification by the United Kingdom have been clarified. The «European question» in the politics of the leading British parties such as the Conservative Party, the Labor Party and the Liberal Democrat Party have been analyzed. The achievements and losses witch brought to the state by the signing and ratification of the Treaty have been determined. The main values of the British political elite at the turn of the ХХth ‒ ХХІst centuries have been define, such as globalism (origins of the imperial heritage), European regionalism (the desire to be in the «heart of Europe») and national sovereignty. As a result of the study, it was concluded that the pro-European policy of the conservative government led by John Major (1990-1997) enabled the United Kingdom to actively participate in the integration processes associated with the formation of the Single Internal Market, the Economic and Monetary Union, controlling them «from the inside». However, the signing of the Treaty on European Union, which was transformed into a supranational federal union, also had negative consequences for Great Britain: further institutionalization of the EU, restrictions on national sovereignty in the financial, tax, legal, foreign policy and security spheres.
Опис
Ключові слова
Велика Британія, «Договір про Європейський Союз», інтеграційні процеси, «європейське питання», глобалізм, регіоналізм, національний суверенітет, Єдиний внутрішній ринок, Економічний і валютний союз, інституціоналізація, Great Britain, Treaty on European Union, integration processes, «European issue», globalism, regionalism, national sovereignty, Single Internal Market, Economic and Monetary Union, institutionalization
Цитування
Ямпольська Л. М. «Договір про Європейський Союз» (1992 р.) у контексті зовнішньої політики Великої Британії: між глобалізмом, регіоналізмом і національним суверенітетом / Л. М. Ямпольська // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Історичні науки. ‒ 2023. ‒ Т. 34 (73), № 2. ‒ С. 195‒204. DOI: https://doi.org/10.32782/2663-5984/2023/2.29