Система ціннісних індикаторів поліпшення якості вищої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Статтю присвячено визначенню системи ціннісних індикаторів поліпшення якості вищої освіти. Доведено, що сьогодні вища освіта є важливим фактором реформування суспільства, тому визначення науково обґрунтованої системи ціннісних індикаторів поліпшення її якості є важливою передумовою успішної реалізації місії освіти. Установлено, що окремі аспекти досліджуваної проблеми розкрито в публікаціях І. Беха, О. Вишневського, А. Кірьякової та інших авторів, однак існує потреба в продовженні наукового пошуку в окресленому напрямі. Мета статті – визначити систему ціннісних індикаторів поліпшення якості вищої освіти. Завдання дослідження: розкрити суть поняття «ціннісний індикатор», висвітлити точки зору зарубіжних учених про визначення ціннісних пріоритетів сучасної вищої освіти, проаналізувати позиції вітчизняних українських дослідників щодо основних показників якості вищої освіти, запропонувати авторську систему ціннісних індикаторів поліпшення якості вищої освіти. У дослідженні використовувався комплекс таких методів: теоретичних (аналіз, зіставлення, узагальнення думок науковців щодо визначення основних показників (індикаторів) поліпшення якості вищої освіти); емпіричних (бесіди, анкетування, експертне оцінювання для систематизації висновків фахівців з порушеного питання). На основі аналізу наукової літератури визначено, що ціннісні індикатори в системі освіти являють собою певні аксіологічні імперативи, базові цінності, які, з одного боку, детермінуються наявною соціокультурною ситуацію на конкретному етапі розвитку суспільства, а з іншого боку, – значною мірою визначають подальші тенденції розвитку освіти зокрема та людства загалом. На основі врахування різних точок зору науковців та представленої в раніше опублікованих авторських наукових працях сукупності основних освітніх цінностей зроблено загальний висновок про те, що система ціннісних індикаторів поліпшення якості вищої освіти в Україні має включати такі складники: загальнолюдські цінності, демократичні цінності, академічні цінності, сімейні цінності й особистісні цінності. У публікації також визначено, що тільки системне використання зазначених ціннісних індикаторів поліпшення якості вищої освіти дозволить успішно виконати її місію. The article is devoted to defining a system of value indicators for the quality of higher education improvement. It is proved that modern higher education is an important factor in the process of society reformation. So, the definition of a scientifically grounded system of value indicators for its quality improvement is an important prerequisite for successful implementation of the education mission. It is established that some aspects of the issue are revealed in scientific works of I. Beсh, O. Vyshnevsky, A. Kiryakovа and other scholars. However, there is a need to continue the scientific research in the outlined issue. The purpose of the article is to determine the system of value indicators for the quality of higher education improvement. The research objectives are: to reveal the concept "value indicator" and to highlight the views of foreign scholars on determining the value priorities of modern higher education as well as to offer the author's system of value indicators of the quality of higher education improvement. A set of following methods has been used during the research: the theoretical method (analysis, comparison, generalization of scientists’ opinions to determine the main indicators (factors) for the quality of higher education improvement); the empirical method (interviews, questionnaires, expert evaluation) to systematize the experts’ conclusions on the issue. Based on the analysis of the scientific works, it has been determined that the value indicators in the education system are certain axiological imperatives and basic values. They, on the one hand, are revealed by the current socio-cultural situation at a particular stage of society, and, on the other hand, they largely determine further trends in education. Based on different points of scientists’ view and grounded on previously published author's scientific works concerning to a set of basic educational values, the general conclusion has been made. So, the system of value indicators for the quality of higher education improvement in Ukraine should include the following components: the mankind values, democratic values, academic values, family values and personal values. The publication also states that only the systematic application of these value indicators to improve the quality of higher education will successfully fulfil its mission.
Опис
Ключові слова
система, ціннісний індикатор, якість, вища освіта, загальнолюдські цінності, демократичні цінності, академічні цінності, сімейні цінності, особистісні цінності, system, value indicator, quality, higher education, mankind values, democratic values, academic values, family values, personal values
Цитування
Ткачова Н. О. Система ціннісних індикаторів поліпшення якості вищої освіти / Н. О. Ткачова, А. С. Ткачов // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. – Харків, 2019. – Вип. 61. – С. 180–192.