ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МИСЛЕННЯ ТА ПОВЕДІНКИ ЯК МЕТА І РЕЗУЛЬТАТ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-06-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розкривається тема формування економічного мислення та поведінки як результат економічної освіти. Наведені типи, специфіка та головні особливості економічного мислення та економічної поведінки. Відзначено, що головним завданням сучасної економічної підготовки слід вважати найбільш доступніші та найбільш цікаві методичні засоби й прийоми, такі як розвинення у людини основ наукового економічного мислення та закріплення його на рівні економічної (раціональної) поведінки. В статье раскрывается тема формирования экономического мышления и поведения как результат экономического образования. Приведены типы, специфика и главные особенности экономического мышления и экономического поведения. Отмечено, что главной задачей современной экономической подготовки следует считать наиболее доступные и наиболее интересные методические средства и приемы, такие как развитие у человека основ научного экономического мышления и закрепления его на уровне экономического (рационального) поведения. The article reveals the theme of the formation of economic thinking and behavior as a result of the economic education. Given the types, peculiarities and the main features of economic thinking and economic behavior. Noted that the main task of modern economic training should be considered the most accessible and most interesting methodological tools and techniques, such as the development of a person of the foundations of scientific economic thinking and fixing it on the level of economic (rational) behavior.
Опис
Ключові слова
економічна освіта, формування економічного мислення, формування економічної поведінки, сучасна економіка України, экономическое образование, формирование экономического мышления, формирование экономического поведения, современная экономика Украины, economic education, formation of economic thinking, the formation of economic behavior, the modern economy of Ukraine
Цитування
Сідельнікова І. В. Формування економічного мислення та поведінки як мета і результат економічної освіти / І. В. Сідельнікова // Модернізація структури та змісту економічної освіти на засадах компетентнісного підходу : матеріали наук.-метод. семінару викл. екон. ф-ту ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 15–19.