ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ У СФЕРІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ЯК МОРАЛЬНА ПРОБЛЕМА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2012
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкривається сутність поняття “зловживання правом”, визначаються особливості прояву цього аморального явища в галузі трудових відносин та шляхи його подолання: закріплення галузевого принципу заборони зловживання правом; перешкоджання порушенню балансу інтересів трудових відносин; уважне складання умов трудового договору та ін. В статье раскрывается сущность понятия “злоупотребление правом”, определяются особенности проявления этого аморального явления в сфере трудовых отношений и пути его преодоления: закрепление отраслевого принципа запрета злоупотребления правом; препятствование нарушению баланса интересов трудовых отношений; внимательное составление условий трудового договора и др. The article deals with the essence of the notion “abuse of right”, the main features of this amoral phenomenon in the sphere of employment relations and the ways of their overcoming are defined: fixing the sphere principle of the abuse of right prohibition; preventing the violation of the balance of convenience of employment relations; careful conclusion of employment agreement conditions etc.
Опис
Ключові слова
державно-правові дисципліни, міжнародне право, зловживання правом, баланс інтересів, суб’єктивне право, государственно-правовые дисциплины, международное право, злоупотребление правом, баланс интересов, субъективное право, state-legal disciplines, international law, abuse of right, balance of convenience, subjective right
Цитування
Тихонович Л. А. Зловживання правом у сфері трудових відносин як моральна проблема / Л. А. Тихонович // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харьків : ХНПУ, 2012. – Вип. 18. – С. 19–27.