Розвиток пізнавальної активності дітей середнього дошкільного віку засобами творчих завдань

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена комплексному дослідженню та вирішенню проблемі розвитку пізнавальної активності дітей середнього дошкільного віку засобами творчих завдань. Проведено аналіз психологопедагогічних джерел щодо особливостей розвитку пізнавальної активності дітей середнього дошкільного віку засобами творчих завдань та окреслено важливість впливу творчих завдань дошкільників як засобу розвитку пізнавальної активності. Розроблено та апробовано дослідноекспериментальний аналіз роботи з розвитку пізнавальної активності дітей середнього дошкільного віку в процесі інтелектуальних ігор та узагальнення результатів дослідження. The qualification work is devoted to a comprehensive study and solution to the problem of the development of cognitive activity of children of middle preschool age by means of creative tasks. The analysis of psychological and pedagogical sources regarding the peculiarities of the development of cognitive activity of children of middle preschool age by means of creative tasks was carried out and the importance of the influence of creative tasks of preschoolers as a means of developing cognitive activity was outlined. Experimental analysis of the work on the development of cognitive activity of children of middle preschool age in the process of intellectual games and generalization of research results has been developed and tested.
Опис
Ключові слова
розвиток пізнавальної активності, творчі завдання, інтелектуальні ігри, діти середнього дошкільного віку, development of cognitive activity, creative tasks, intellectual games, children of middle preschool age
Цитування
Довгошей В. Ю. Розвиток пізнавальної активності дітей середнього дошкільного віку засобами творчих завдань : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / В. Ю. Довгошей ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2022. – 80 с. : табл. + дод.
Колекції