STEM ЯК НОВІТНІЙ ТРЕНД СИСТЕМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено STEM-освіту – це педагогічний процес, спрямований на формування і розвиток розумово-пізнавальних і творчих якостей учнів, рівень яких визначає конкурентну спроможність на сучасному ринку праці. Зазначено, що STEM-освіта впроваджується із урахуванням принципів особистісного підходу, постійного оновлення змісту освіти відповідно до нових досягнень науки та вимог ринку праці, формування необхідних компетентностей на всіх рівнях освіти, зокрема це критичне, інженерне і алгоритмічне мислення, навички оброблення інформації й аналізу даних, цифрова грамотність, креативні якості та інноваційність, навички комунікації. The publication examines STEM education - it is a pedagogical process aimed at the formation and development of mental, cognitive and creative qualities of students, the level of which determines competitiveness in the modern labor market. It is noted that STEM education is implemented taking into account the principles of a personal approach, constant updating of the content of education in accordance with new achievements of science and the requirements of the labor market, the formation of necessary competencies at all levels of education, in particular, critical, engineering and algorithmic thinking, information processing and data analysis skills, digital literacy, creative qualities and innovation, communication skills.
Опис
Ключові слова
STEM-освіта, початкова школа, освітній процес, діти молодшого шкільного віку, студентські роботи, STEM education, primary school, educational process, children of primary school age, student works
Цитування
Правник М. STEM як новітній тренд системи сучасної освіти / М. Правник // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали наук. конф. студ. ф-ту почат. навч. : [зб. тез наук. доп.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Л. П. Ткаченко]. – Харків, 2023. – Вип. 13. – С. 59.