Наукова діяльність викладача як обов'язкова складова системи якісного викладання навчальних дисциплін економічного профілю

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Анотація
Сучасний розвиток економічних систем характеризується високою рухливістю та швидкими темпами змін. Це стає причиною стрімкого морального старіння теоретичних та практичних навиків та знань, які отримують здобувачі вищої освіти у процесі засвоєння значної кількості профільних дисциплін з економіки і підприємництва. Отже, важливою та необхідною умовою для вчасної адаптації змісту навчальних курсів до поточних умов розвитку вітчизняної та світової економіки стає перманентна наукова діяльність викладача відповідно до змісту навчальних дисциплін, які він викладає. Современное развитие экономических систем характеризуется высокой подвижностью и быстрыми темпами изменений. Это становится причиной стремительного морального старения теоретических и практических навыков и знаний, которые получают соискатели высшего образования в процессе усвоения значительного количества профильных дисциплин по экономике и предпринимательству. Следовательно, важной и необходимым условием для своевременной адаптации содержания учебных курсов в текущих условиях развития отечественной и мировой экономики становится перманентная научная деятельность преподавателя в соответствии с содержанием учебных дисциплин, которые он преподает. Modern development of economic systems is characterized by high mobility and rapid change. This causes the rapid moral aging of theoretical and practical skills and knowledge that students receive in the process of mastering a large number of relevant disciplines in economics and entrepreneurship. Thus, an important and necessary condition for the timely adaptation of the content of training courses to the current conditions of development of the domestic and world economy is the permanent scientific activity of the teacher in accordance with the content of academic disciplines he teaches.
Опис
Ключові слова
наукова діяльність, якісне викладання, навчальна дисципліна, навчальний курс, научная деятельность, качественное преподавание, учебная дисциплина, учебный курс, research activities, quality teaching, academic discipline, training course
Цитування
Сидельнікова В. К. Наукова діяльність викладача як обов'язкова складова системи якісного викладання навчальних дисциплін економічного профілю / В. К. Сидельнікова, В. Ю. Нестеренко // Науково-методологічні основи вдосконалення системи підготовки фахівців і перспективи модернізації вищої освіти : матеріали наук. інтернет-конф. з проблем вищої освіти і науки, м. Харків, 23 квіт. 2021 р. / Харків. нац. автомобил-дорож. ун-т [та ін.] ; [редкол.: В. О. Богомолов (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНАДУ, 2021. – С. 209–210